جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص مناطق حفاظت شده در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، گیلان، خراسان جنوبی و قم شماره221599/40963سازمان حفاظت محیط زیست
شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ8/9/1388 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره 40176 ـ 1 مورخ 26/6/1387 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب 1353ـ تصویب نمود:
مـناطق « چشمـه گل فشان تنـگ» و « سرو زربـین سنگان» واقع در استان سیستان و بلوچستان، « غار یروا» واقع در استان کرمانشاه، « سروهای قره‌باغ»، « ارس سرانی» و « صنـوبر شیـروان» واقع در استان خراسـان شمالی، « چشمه فکجوردمکش» واقع در استان گیلان به عنوان « اثر طبیعی ملی» و منطقه « تالاب کجی نمکزار» واقع در استان خراسان جنوبی به عنوان « پناهگاه حیات وحش» و منطقه « پلنگ دره» واقع در استان قم به عنوان « منطقه حفاظت‌شده» با شرایط زیر و براسـاس نقشه‌های پیوسـت که به مهر دفـتر هیئـت دولت تأییدشده است، تعیین می‌شوند:
1ـ رعایت حقوق روستاییان ساکن و امکان توسعه خدمات زیربنایی روستاها و شهرهای واقع در آن مناطق.
2ـ مجازبودن انجام مأموریتهای نیروهای مسلح.
3ـ مالـکیت و اختـیار وزارت راه و تـرابری بر بسـتر و حریم کلیـه راههـای موجود، در دست مطالعه و موردنیـاز آینده بـه علاوه حریم موضوع ماده (5) قانون اصلاح قـانون ایمنی راههـا و راه‌آهن ـ مصوب1379ـ . وزارت یـادشـده مـجاز است در صورت ضرورت نسبت به ترمیم و نگهداری و توسعه و احداث راههای موردنیاز با رعایت ماده (105) قـانون برنامه سوم، تنـفیذی در ماده (71) قانون برنامـه چهارم اقدام نماید.
4ـ اجرای وظایف وزارت مسکن و شهرسازی و قوانین مربوط در مورد طرحهای مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و طرحهای شهرسازی و همچنین توسعه شهرها و روستاهای واقع در محدوده‌های یادشده.
5 ـ اعمال مدیریت بهره‌برداری، احیاء ، حفاظت از جنگلها، مراتع و آبخیزداری توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با رعایت ملاحظات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص نحوه اقدامات و برنامه‌های حفاظتی مدنظر.
6 ـ ادامه فعالیت مناطقی که به عنوان مناطق گردشگری تصویب می‌شوند در چارچوب ضوابط طرح.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18915
تاریخ تصویب :
1388/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
موضوع :