جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ14/7/1388 تدوین طرح ساماندهی منابع آموزشی شماره3/20929/120
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً، به پیوسـت تصویر مصوبه اخیر شورای عالی آموزش و پرورش جهت درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ارسال می‌گردد.
دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

شماره8/20874/120 12/11/1388
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 14/7/1388 درخصوص تدوین طرح ساماندهی منابع آموزشی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ14/7/1388 تدوین طرح ساماندهی منابع آموزشی

ماده واحده :
به منظور ارتقای کیفیت تولید منابع آموزشی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه طرح ساماندهی منابع آموزشی (مواد و رسانه‌های آموزشی و کمک‌آموزشی) مشتمل بر: اصول و مبانی، اهداف، شاخص‌ها، استانداردها و راهکارهای اجرایی را تدوین و به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برساند.
موضوع: تدوین طرح ساماندهی منابع آموزشی در هفتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 14/7/1388 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ سیدرمضان محسن‌پور
تدوین طرح ساماندهی منابع آموزشی مورد تأیید است.رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژادنوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18917
تاریخ تصویب :
1388/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :