جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ایجاد شهرستان گراش به مرکزیت شهر گراش در تابعیت استان فارس شماره226942/ت37794هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 156861/42/4/1 مورخ 17/9/1388 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ تصویب نمود:
شهرستان گراش به مرکزیت شهر گراش مشتمل بر بخشهای زیر در تابعیت استان فارس ایجاد می‌گردد:
الف ـ بخش مرکزی به مرکزیت شهر گراش مشتمل بر دهستانهای آرد و فداغ.
ب ـ بخش اوز به مرکزیت شهر اوز مشتمل بر دهستانهای فیشور و بیدشهر.
ج ـ بخش بیرم به مرکزیت شهر بیرم مشتمل بر دهستانهای بیرم و بالاده.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :