جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص پاداش آخر سال (عیدی) 1388 در بهمن ماه سال جاری شماره228514/ت44054هـمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/11/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ تصویب نمود:
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون (3.000.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1388 به عنوان پاداش آخـر سال (عیدی) در بهمـن ماه سـال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1388 خواهدبود.
2ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق‌وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی، مبلغ سه میلیون (3.000.000) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می‌باشد.
3ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهندبود.
4ـ شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1388 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری‌بگیر، وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای(1) و (2) از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند.
5 ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در بند (1) به مدیران شرکت خودداری نمایند.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :