جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

اصلاح مواد (15)، (34) و (43) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شماره229953/ت44014کوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت کار و اموراجتماعی ـ وزارت تعاون
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 28/10/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره153753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 تصویب نمودند:
در مواد (15)، (34) و (43) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب‌نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 7/2/1388 شماره‌های (12)، (31) و (42) به ترتیب به شماره‌های (13)، (32) و (43) اصلاح می‌شوند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/10/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت تعاون
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :