جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران شماره229938/ت42196کوزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 22/9/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 57924/11265هـ/ب مورخ 11/10/1387 و با رعایت بند « ک» تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمود:
الف ـ تصویب‌نامه شماره 35095/ت39916هـ مورخ 7/3/1387 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (3)، عبارت « و نیز معادل پاداش پایان خدمت کارکنانی که دستگاه اختیار موافقت با بازنشستگی آنها را براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و سایر قوانین دارد» پس از عبارت « ملزم به بازنشسته نمودن آنان است» اضافه می‌شود.
2ـ بند (4) حذف و عنوان تبصره آن به بند (4) اصلاح می‌شود و عبارت « ساز و کار مقرر در این بند» به عبارت « سازوکار مقرر در بند (3) » اصلاح می‌شود.
3ـ در بند (10) عبارت « به میزان ده درصد» به عبارت « با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در حد اعتبار مصوب بودجه سالانه موضوع ماده (126) قانون یادشده» اصلاح و متن زیر به انتهای این بند اضافه می‌شود:
« میزان افزایش موضوع این بند توسط کارگروهی مرکب از معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزرای امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی با رعایت این بند و قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد.»
4ـ متن زیر به انتهای تبصره بند (12) اضافه می‌شود:
« تداوم اجرای این تبصره از تاریخ اعلام ایراد رییس مجلس شورای اسلامی مجاز نمی‌باشد.»
ب ـ در مورد بندهای (6) ، (7) و (9) و تبصره (1) بند (7) تصویب‌نامه یادشده از زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع ماده 78 قانون مذکور) مفاد آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به فصل یادشده ملاک عمل خواهدبود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 18/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18921
تاریخ تصویب :
1388/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :