جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تأسیس شعبه تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران در شهر سائوپولو در کشور برزیل شماره231448/ت43990هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امورخارجه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 11/11/1388 بنا به پیشنهاد شماره 29854/1 مورخ 17/10/1388 وزارت بازرگانی و به استناد بند « ی» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
1ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس شعبه تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران در شهر سائوپولو در کشور برزیل اقدام نماید.
2ـ هزینه‌های مربوط به اعزام وابسته بازرگانی به شهر سائوپولو و تأسیس دفتر نمایندگی تجارت ایران" href="/tags/63080/سازمان-توسعه-تجارت-ایران/" class="link">سازمان توسعه تجارت ایران مطابق آیین‌نامه مربوط، از محل اعتبارات مصوب سازمان یادشده قابل پرداخت خواهدبود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18922
تاریخ تصویب :
1388/11/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور خارجه
موضوع :