جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اصلاح بندهای (1) ، (2) و (3) موضوع اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی شماره229964/ت43702کمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت کشور ـ وزارت کار و اموراجتماعی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 20/10/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره 29860/375هـ/ب مورخ25/6/1388 و با رعایت جزء « ک» بند (1) تصویب‌نامه شماره158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
در بندهای (1)، (2) و (3) تصویب‌نامه شماره 154173/ت40923هـ مورخ 2/9/1387 موضوع اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی عبارت « رییس سازمان کار و اموراجتماعی استان» به عبارت « مدیرکل کار و اموراجتماعی استان» تغییر می‌یابد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 18/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهـوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18922
تاریخ تصویب :
1388/11/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت كشور
موضوع :