جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

رأی شماره 668 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صرف ابطال پروانه بهره‌برداری سابق و صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و شماره هـ/88/650و بهره‌برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی‌تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132 « اصلاحی26/11/1376» قانون مالیاتهای مستقیم باشد

تاریخ دادنامه: 23/9/1388
شماره دادنامه: 668
کلاسه پرونده: 88/650
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: شرکت کمپرسورسازی ایران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران (سهامی عام) به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به آراء شماره 4/3 مورخ 20/1/1385 و 43/3 مورخ 26/2/1385 هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر موضوع عملکرد سالهای 1377و 1379 به شرح دادنامه شماره 1721 مورخ 28/7/1387 چنین رأی صادر نموده است، طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام نموده هر چند در متن گزارش قرار اجرا شده ذکر گردیده که شرکت با احداث سالهای متعدد و نصب و تعبیه دستگاههای جدید اقدام به تولید کمپرسور نموده لیکن با توجه به اینکه در ماهیت نوع محصول و افزایش تولید تغییر حاصل نشده و کماکان حداکثر توان تولید از مرز یک میلیون دستگاه در سال از ابتدای تاسیس تاکنون تغییر حاصل نشده نمی‎تواند از معافیت مقرر در ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید. بنابراین با عنایت به مطالب مذکور در لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه کد محصول تولیدی بدون تغییر همچنان 370 ـ 3829 از ابتدا تاکنون باقی مانده آراء معترض عنهما متضمن نقض قانون و تخلف از مقررات نمی‎باشد و ایراد بینی از حیث رعایت مقررات شکلی و قانونی در جریان رسیدگی و صدور آنها مشهود و ملحوظ نیست و دلیل موجه و متقنی که موجب نقض آراء معترض عنهما را ایجاب نماید از جانب شرکت شاکی ارائه و اقامه نگردیده است، دادخواست اعتراض مطروح غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/65 موضوع شکایت شرکت کمپرسورسازی ایران به طرفیت اداره کل مالیاتی استان قزوین به خواسته اعتراض به رأی شماره 443/3 مورخ 6/7/1382 هیأت حل اختلاف مالیاتی همعرض به شرح دادنامه شماره 491 مورخ 27/12/1386 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه تولیدات جدید شرکت شاکی با راه‎اندازی سیستم جدید تولید و نصب ماشین‌آلات بوده و با تولیدات قبلی شرکت مطابق گواهیهای اداره کل صنایع و معادن استان متفاوت بوده با توجه به پروانه بهره‎برداری شماره 7009/13692/31 مورخ 15/1/1378 از معافیت مالیاتی می‎بایست برخوردار گردد، علیهذا ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض‎عنه را نقض و رسیدگی به موضوع به شعبه همعرض احاله می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادنامه‎های متعارض بابت عملکرد مالیاتی مؤدی در سنوات 1377 الی 1379 صادر شده است در نتیجه ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 26/11/1376 موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم در مانحن فیه حاکمیت دارد. مطابق ماده132 قانون مزبور، درآمد واحدهای تولیدی و معدنی که از تاریخ لازم‎الاجراءشدن این قانون از طرف وزارتخانه‎های صنایع، معادن و فلزات یا جهاد سازندگی ـ حسب مورد برای آنها کارت شناسایی یا پروانه بهره‎برداری صادر یا قراردادهای استخراج و فروش منعقد می‎شود از تاریخ استخراج و بهره‎برداری حسب اولویت های یک، 2 و 3 به ترتیب به مدت 8، 6 و 4 سال از مالیات معاف هستند. با عنایت به هدف و منظور قانونگذار صرف ابطال پروانه بهره‎برداری سابق و صدور پروانه بهره‎برداری جدید برای مودی بدون تاسیس و بهره‎برداری واحد تولیدی و معدنی جدید نمی‎تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده132 « اصلاحی26/11/1376» قانون صدرالذکر باشد، بنابراین دادنامه قطعی شماره 1721 مورخ 28/7/1387 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در حدی که مفید این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18922
تاریخ تصویب :
1388/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :