جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

رأی شماره 670 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر در صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مندرج در بند9 ماده68 قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت شماره هـ/88/645فوق‌العاده اضافه کار الزام‌آور نمی‌باشد


تاریخ دادنامه: 23/9/1388
شماره دادنامه: 670
کلاسه پرونده: 88/645
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف‌ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/665 موضوع شکایت آقای محسن رضایی عشرت آبادی، به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر، به خواسته پرداخت اضافه کاری سه هفته آخر مرداد ماه 1387 به‌شرح دادنامه شماره1984 مورخ25/8/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه حسب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق‎العاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی قابل پرداخت است و کلاسهای درس در پایان اردیبهشت ماه تعطیل و در خرداد ماه فقط امتحانات برگزار می‎شود و دبیران به تعداد روزهای تدریس جهت مراقبت در مدرسه حاضر می‎شوند که کمتر از ساعتهای موظف دبیران است و با این وصف صرف وجود ابلاغ دلالت بر انجام کار اضافه بر ساعات موظفی ننموده و شاکی نیز دلیلی بر انجام کار اضافی ارائه نکرده است، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎نماید. ب‌ـ شعبه اول دیوان، در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1024 موضوع شکایت آقای فضل‌الله هاتفی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی به خواسته عدم پرداخت حق‌الزحمه ساعات غیرموظف تدریس از خرداد ماه 1387 به شرح دادنامه شماره 2209 مورخ 24/9/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره طرف شکایت با ارائه برنامه‎های امتحانی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه اعلام داشته از تاریخ1/3/1387 امتحانات خرداد ماه دانش‌آموزان شروع‌شده و در ایام امتحانات کلاسهای درس دائر نمی‎باشد و با عنایت به اینکه، شاکی دلیلی بر دائر بودن کلاسهای درس و انجام کار اضافی به میزان بیش از یک هفته در خرداد ماه ارائه نکرده و با توجه به اینکه به دلالت بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری فوق‎العاده اضافه کاری فقط در قبال انجام کار اضافی قابل پرداخت است که در مانحن فیه دلیلی بـر انجام کار اضافی از ناحیه شاکی محـرز نمی‎باشد، بنابراین خـواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ج ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1192 موضوع شکایت آقای محمدرضا نبوی به طرفیت آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد به خواسته، مطالبه 3 هفته تدریس غیرموظف خرداد ماه 1387 و اصلاح آن بر اساس آخرین حکم صادر شده به شرح دادنامه شماره 2270 مورخ 3/10/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه بموجب لایحه دفاعیه و ضمائم پیوست آن از جمله برنامه امتحانی خرداد ماه دانش‌آموزان مربوطه، مشخص می‎گردد که در ایام امتحانات خرداد ماه، دائر بودن کلاسهای درس الزامی نبوده و معمولاً هم دایر نمی‎شود و با عنایت به اینکه به موجب بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری، پرداخت فوق‎العاده اضافه کاری منوط به انجام کار اضافی می‎باشد که در مانحن فیه دلیلی بر آن از ناحیه شاکی ارائه نشده، بنابراین خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. د ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1098 موضوع شکایت آقای حسین بهنامی فرد به طرفیت وزارت آموزش و پرورش بخواسته مطالبه حق‌التدریس از تاریخ 8/3/1387 لغایت 31/3/1387 به‌شرح دادنامه شماره 2524 مورخ 27/12/1387 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه ریاست سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی طی لایحه مذکور اظهار داشته دوره متوسطه از تاریخ 1/3/1387 لغایت 23/3/1387 اقدام به برگزاری امتحانات پایان سال نموده‎اند که معلمان در روزهای برگزاری امتحانات فقط در جلسه امتحان حضور پیدا می‎نمایند و در قبال انجام کار موظفی حقوق دریافت‌نموده‎اند. با عنایت به موارد فوق این سازمان برابر اعتبار موجود نسبت به پرداخت حق‌التدریس تا هفته اول خرداد ماه اقدام نموده است و الباقی سه هفته خرداد ماه به جهت کسری اعتبار با وزارت آموزش و پرورش جهت تخصیص اعتبار مربوطه مکاتبه شده است که در صورت جذب نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد. بنابه مراتب فوق و مستنداً به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه164 مورخ20/12/1370 مبنی بر اینکه عدم تامین اعتبار مسقط حق مسلم شاکی نمی‎تواند باشد شکایت مطروحه وارد تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـ نظر به‌اینکه حسب مقررات بند (الف) ماده 39 قانون استخدام کشوری پرداخت فوق‎العاده اضافه کار فقط در قبال ساعات کار اضافی و برای انجام وظایف مشخصی به‌طور غیرمستمر قابل‌پرداخت است و همچنین با توجه به مقررات بند 9 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت مبالغی تحت‌عنوان اضافه‌کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف منوط به انجام خدمات خارج از وقت اداری توسط کارمند و به درخواست دستگاه متبوعه وی می‎باشد، در صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مذکور، پرداخت فوق‎العاده اضافه کار الزام آور نمی‎باشد، بنابراین دادنامه‎های شماره 1984 مورخ 25/8/1387 و شماره 2209 مورخ 24/9/1387 و شماره 2270 مورخ 3/10/1387 شعبه اول دیوان که با لحاظ مراتب مذکور صادرگردیده است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18922
تاریخ تصویب :
1388/9/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
اداره آموزش و پرورش
موضوع :