جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

رأی شماره 752 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی بعهده وزیر آموزش و پرورش می‌باشد، لذا تعیین شماره هـ/88/79030 ساعت اشتغال در هفته برای مشاوران مدارس مغایر قوانین نمی‌باشد


تاریخ: 21/10/1388
شماره دادنامه: 752
کلاسه پرونده: 88/790
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان آموزش و پرورش مازندران.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های87/1888و 87/1898 موضوع‌شکایت خانمها خدیجه خان‌بایی‌قادیکلایی و مریم رحیمی‌الاشتی به‌طرفیت سازمان آموزش و پرورش به خواسته الزام سازمان به تقلیل ساعت کار موظفی از 30 ساعت به 24 ساعت به شرح دادنامه‎های شماره215 و 214 مورخ6/2/1388 چنین رأی صادر نموده‌است، نظر به‌اینکه مشارالیها قبل از تصویب مصوبه شماره 116033ت35329 هـ‍ مورخ 18/9/1385 هیأت‌وزیران به پست مشاور منصوب‌گردیده و تسری و عطف مفاد مصوبه به‌ماسبق توجیه قانونی ندارد، بنابراین شکایت وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 4 قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام دستگاه متبوع به تقلیل ساعت کار موظف هفتگی خواهان از 30 ساعت به 24 ساعت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 87/1928 و 87/2002 موضوع شکایت خانم گلبهار تقی‌زاده‌کلیدبری و خانم بهناز امیری شبلی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به افزایش ساعت کار از 24 به 30 ساعت به شرح دادنامه شماره 583 و 584 مورخ 26/3/1388 چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه طی بخشنامه شماره 45/710 مورخ 10/7/1384 وزارتی اعلام گردیده کلیه افرادی که در رشته مشاور مدرسه اشتغال می‎یابند ملزم به 30 ساعت کار موظف در هفته می‎باشند و دلیلی بر ابطال بخشنامه مذکور ذکرنشده‌است و مستفاد از دادنامه 33 الی 39 مورخ3/2/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعیین حداقلی ساعت تدریس متصدیان مشاغل آموزشی با اصلاح قسمت آخر ماده 20 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان بعهده وزیر آموزش و پرورش می‎باشد، لذا تخلفی از مقررات ثابت نیست و حکم به رد شکایت مشارالیه صادر می‎گردد. ج‌ ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به‌پرونده کلاسه87/1943 موضوع شکایت آقای خسرو پارسیان به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان مازندران بخواسته تقلیل ساعت کار مشاور به شرح دادنامه شماره 372 مورخ 23/2/1388 چنین رأی صادر نموده‌است، نظر به اینکه طی بخشنامه شماره45/710 مورخ10/7/1384 وزارتی اعلام گردیده که کلیه افرادی که در رشته مشاور مدرسه اشتغال می‎یابند ملزم به 30 ساعت کار موظف هفتگی می‎باشند و با توجه به اینکه حسب بخشنامه‌یادشده تصدی پست مشاور جهت شمول مقررات مزبور لزومی نداشته و صرف اشتغال در رشته مذکور کفایت می‎نماید و با عنایت به اینکه دلیلی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره ارائه‌نگردیده و مستفاد از دادنامه شماره33 الی 39 مورخ29/2/1385 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز تعیین حداقل ساعت تدریس متصدیان مشاغل‌آموزشی با اصلاح قسمت آخر ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجریه آموزشی موضوع تبصره یک آیین‎نامه اجرائی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان به عهده وزیر آموزش و پرورش می‎باشد، علیهذا تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از ناحیه مشتکی‎عنه ثابت نبوده و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت‌عمومی‌دیوان عدالت‌اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض بین دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز و مسلم است. ب ـ با عنایت به‌اینکه به دلالت اصلاحیه ماده 2 دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره یک ماده یک آیین‎نامه اجرایی طرح طبقه‎بندی مشاغل معلمان کشور مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی موضوع مقررات فوق به عهده وزیر آموزش و پرورش می‎باشد و وزارت آموزش و پرورش با استفاده از اختیارات قانونی خود به شرح بخشنامه شماره 102/710 مورخ 28/11/1383 ساعات کار مشاوران را 30 ساعت در هفته تعیین کرده است و تعیین مدت مزبور مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد، بنابراین دادنامه شماره 372 مورخ 23/2/1388 شعبه اول دیوان و دادنامه‎های شماره 583 و 584 مورخ 26/3/1388 شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
18922
تاریخ تصویب :
1388/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان آموزش و پرورش
موضوع :