جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ماکو شماره56474/310/300استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان غربی
در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ماکو (الحاق اراضی به محدوده شهر در جهت تأمین اراضی مسکن مهر) در جلسه مورخ 20/8/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18922
تاریخ تصویب :
1388/8/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :