جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

حذف بند (5) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه شماره233209/ت42725ک
وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت بازرگانی
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست در جلسه مورخ17/8/1388 بنا به پیشنهاد شماره 19423/11 مورخ 21/2/1388 وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
بند (5) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسـافری و بارنامه موضوع تصـویب‌نامه شـماره 1344/ت121هـ مورخ 10/4/1369 حذف ‌می‌شود.
این تـصویب‌نامه در تاریخ 25/11/1388 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18925
تاریخ تصویب :
1388/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت راه وترابری
وزارت كشور
موضوع :