جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جونقان شماره60192/310/300

استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری
در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جونقان در جلسه مورخ 29/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ اصلاح جدول سطوح و سرانه براساس شرح خدمات.
2ـ به منظور حفظ هویت تاریخی شهر و ایجاد جاذبه جهانگردی، معابر و کاربریهای اطراف قلعه سردار اسعد (موزه مشروطیت) در قالب طرح موضعی ساماندهی شود.
خواهشمند است نسبت به انـجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18935
تاریخ تصویب :
1388/5/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری
موضوع :