جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

اصلاح مواد (1) و (10) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شماره247488/ت44003هـوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیـئت وزیران در جلـسه مورخ 2/12/1388 با تـوجه به نظر رییـس مجلس شـورای اسلامـی، مـوضـوع نامـه شمـاره 35528/465هـ/ب مـورخ 26/7/1388 تصـویب نمود:
در مواد (1) و (10) تصویب‌نامه شماره 24182/ت42428ک مورخ 7/2/1388 پس از عبارت « شرکتهای دولتی» عبارت « که صددرصد (100%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18938
تاریخ تصویب :
1388/12/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :