جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هندودر شماره60144/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر هندودر در جلسه مورخ 18/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ عدم استفاده از اراضی زراعی جهت سطوح مسکونی با عنایت به وجود قریب 10 هکتار زمین بایر و مخروبه در داخل محدوده.
2ـ انطباق خط محدوده در جنوب شهر به جاده اراک ـ بروجرد.
3ـ انتقال کاربری اداری و فضای سبز پیشنهادی بر روی گورستان موجود به محل دیگر.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18938
تاریخ تصویب :
1388/7/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان مركزی
موضوع :