جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح شماره252502/32879مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
پیرو تصویب‌نامه شماره 202286/ت32879هـ مورخ 26/12/1386 درخصوص اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس، با توجه به مفاد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب1381ـ که بر لزوم تأیید فرماندهی معظم کل قوا تأکید شده است و با عنایت به اینکه اساسنامه مذکور به موجب نامه شماره 21/5/4127/ط مورخ 22/10/1388 ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ29/9/1388 به تأیید معظم‌له رسیده است، لذا مراتب جهت درج در روزنامه رسمی به منظور رعایت تشریفات قانونی لازم اعلام می‌شود.

دبیر هیئت دولت ـ مجید دوستعلی

شماره252493/44104 18/12/1388
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ 25/9/1383 بنا به پیشنهاد شماره 16/122/24205 مورخ 8/4/1382 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد ماده (4) قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب 1381ـ اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح

فصل اول ـ کلیات
ماده1ـ اصطلاحات زیر در این اساسنامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
1ـ وزارت: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
2ـ سازمان: سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح.
3ـ قانون تشکیل: قانون تشکیل سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح ـ مصوب1381ـ .
ماده2ـ به منظور تأمین اهداف مندرج در ماده (1) قانون تشکیل، سازمان به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت تشکیل می‌شود.
ماده3ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و اداره امور آن براساس قانون تشکیل، مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به مؤسسات دولتی انجام می‌شود.
تبصره ـ طرحها و برنامه‌های سازمان در چهارچوب مقررات این اساسنامه، هماهنگ و براساس تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح که به وزارت ابلاغ می‌شود، انجام می‌گیرد.
ماده4ـ مدت فعالیت سازمان از تاریخ تشکیل نامحدود است.
ماده5 ـ مرکز اصلی سازمان در تهران است. سازمان در صورت لزوم می‌تواند در نقاط مختلف داخل کشور با رعایت مقررات مربوط شعبه یا نمایندگی ایجاد نماید.
ماده6 ـ شرکتهای زیر با سرمایه و داراییهای منقول و غیرمنقول خود در زیرمجموعه سازمان قرار می‌گیرند:
1ـ شرکت صنایع هواپیمایی ایران (صها).
2ـ شرکت پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران (پنها).
3ـ شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا).
4ـ شرکت صنایع هوایی قدس.
تبصره1ـ واحدهای صنعتی و تحقیقاتی موجود که تمام یا بخشی از آنها متعلق به وزارت بوده و به تشخیص وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح فعالیت آنها در زمینه موضوعات مندرج در ماده (1) قانون تشکیل است، به شرکتهای زیرمجموعه سازمان ملحق می‌شوند.
تبصره2ـ سازمان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این اساسنامه، تغییرات لازم را جهت انطباق اساسنامه شرکتها با مفاد این اساسنامه تدوین و برای تصویب به مراجع قانونی ارایه نماید.
ماده7ـ سرمایه اولیه سازمان، مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) ریال و متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران است که به هزار سهم یکصد هزار ریالی تسهیم و کلاً پرداخت شده است.
تبصره1ـ ارزش داراییهای شرکتهای صها، پنها، هسا، قدس و سایر واحدهایی که براساس ماده (3) قانون تشکیل به سازمان ملحق شده‌اند، ارزیابی و به سرمایه سازمان افزوده خواهدشد.
تبصره2ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این اساسنامه، مالکیت عین و منافع اراضی و املاک واقع در متصرفات شرکتهای زیرمجموعه سازمان که مالکیت آنها متعلق به وزارت است، پس از پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب مجمع عمومی آنها
با رعایت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ حسب مورد به سازمان یا شرکتهای زیرمجموعه آن منتقل و به سرمایه آنها افزوده می‌‌شود. پس از طی مراحل قانونی فوق، دفاتر اسناد رسمی باید بنا به تقاضای سازمان، اسناد مالکیت و هرگونه حقوق و منافع مربوط به اراضی یادشده را به سازمان یا شرکتهای زیر مجموعه آن منتقل کنند. انتقال اموال مذکور به خارج از نیروهای مسلح، منوط به تصویب فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح می‌باشد.
ماده8 ـ سازمان با رعایت قانون تشکیل و مقررات این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط، وظیفه هدایت متمرکز، سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، نظارت و کنترل فعالیت شرکتهای زیرمجموعه خود را برعهده دارد و در همین چارچوب، وظایف و اختیارات سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اولویت تأمین نیازهای نیروهای مسلح به شرح زیر است:
1ـ مدیریت سهام یا سرمایه سازمان در شرکتها و واحدهایی که تمام یا بخشی از سهام یا سرمایه آنها متعلق به سازمان است.
2ـ هدایت، حمایت و برنامه‌ریزی درخصوص ایجاد، توسعه، تکمیل، نوسازی و بهسازی صنایع هوایی.
3ـ ارایه پیشنهاد درخصوص تعرفه گمرکی و سود بازرگانی صنایع هوایی.
4ـ نظارت بر امور مدیریت و فعالیت شرکتهای زیرمجموعه از قبیل حسابرسی داخلی، بررسی انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و استانداردها، نظار بر وضعیت انعقاد و اجرای قراردادها و معاملات داخلی و خارجی، بررسی انطباق فعالیتها با اهداف و برنامه‌های مصوب و بازرسی‌های دوره‌ای.
5 ـ تدوین ضوابط و استانداردهای فنی مربوط به طراحی، تولید محصولات و خدمات شرکتهای زیرمجموعه و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات آنها.
6 ـ اخذ هرگونه تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و خارجی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط.
7ـ مدیریت، توسعه و تأمین مالی براساس برنامه‌های مصوب و استفاده بهینه از این منابع از طریق برقراری تسهیلات و گردش منابع مالی بین سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.
8 ـ حمایت از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و علمی در زمینه‌های تخصصی مربوط.
9ـ تدوین شاخصها و برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور توسعه منابع انسانی و تربیت مدیران موردنیاز در سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.
10ـ انجام مطالعات لازم و تدوین معیارهای توسعه فناوری، انتقال دانش فنی، بهره‌وری و اطلاع‌رسانی در زمینه‌های مرتبط.
11ـ عضویت و مشارکت در مجامع و نهادهای تخصصی داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی.
12ـ اقدام به مشارکت و سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور در چارچوب اهداف مندرج در ماده (1) قانون تشکیل.
13ـ ارایه هرگونه تضمین، تعهد و ظهرنویسی و قبول ضمانت‌نامه و تعهدنامه در زمینه فعالیت شرکتهای زیرمجموعه.
14ـ اخذ اطلاعات و دریافت گزارش سوانح هوایی از مبادی ذی‌ربط جهت ارایه به شرکتهای زیرمجموعه به منظور انجام تحقیقات و استفاده بهینه از قابلیتها.
15ـ اقداماتی که اجرای وظایف سازمان مستلزم انجام آنها باشد یا به موجب قوانین و مقررات برعهده سازمان قرار گیرد.
16ـ عرضه خدمات پشتیبانی، فنی و ستادی در حدود وظایف تخصصی سازمان به دستگاههای دولتی و غیردولتی.
17ـ بررسی و صدور گواهی عدم امکان ساخت قطعات و وسایل مربوط به صنایع هوایی جهت واردات و یا انتقال دانش فنی از خارج از کشور.
تبصره1ـ فعالیتهای اجرایی مندرج در ماده (1) قانون تشکیل مانند طراحی، ساخت، تولید، خرید، فروش، بهره‌برداری، تعمیرات اساسی، پشتیبانی، بازسازی و نوسازی انواع هواپیماهای بال ثابت، بالگرد، پهپاد و سایر وسایل نقلیه هوایی و موتور، قطعات، مجموعه‌ها و متعلقات مربوط با رعایت قوانین و مقررات‌مربوط از طریق شرکتهای زیرمجموعه سازمان انجام می‌شود.
تبصره2ـ ساختار و تشکیلات، اجرای پروژه‌های جدید تولیدی و تحقیقاتی و سرمایه‌گذاری در شرکتهای خارجی توسط سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ضوابط مصوب فرماندهی کلی نیروهای مسلح انجام می‌شود.
تبصره3ـ سازمان و شرکتهای زیرمجموعه درخصوص گزینش، تأیید صلاحیت و اعزام به خارج کارکنان و موارد مشابه مشمول ضوابط عمومی نیروهای مسلح و در زمینه انتصاب کارکنان و مدیران تابع دستورالعمل حاکم بر وزارت هستند.
تبصره4ـ درآمدهای ناشی از فعالیتهای نظامی سازمان، واحدها و شرکتهای آن با نیروهای مسلح و حقوق و مزایای کارکنان تابع مقررات استخدامی نیروهای مسلح از پرداخت مالیات معاف است، ولی مالیات بر حقوق سایر کارکنان سازمان و مالیات بر درآمد فعالیتهای سازمان و شرکتهای آن با خارج از نیروهای مسلح پس از واریز به خزانه در اختیار سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
ماده9ـ ارکان سازمان عبارتند از:
1ـ شورای عالی
2ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
3ـ بازرس (حسابرس)
فصل دوم ـ شورای عالی
ماده10ـ اعضای شورای عالی سازمان عبارتند از:
1ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (رییس).
2ـ رییس ستاد کل نیروهای مسلح (یا نماینده وی).
3ـ معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل ارتش (یا فرمانده نیروی هوایی ارتش).
4ـ معاون هماهنگ‌کننده فرمانده کل سپاه (یا فرمانده نیروی هوافضای سپاه).
5 ـ فرمانده نیروی زمینی ارتش (یا فرمانده هوانیروز).
6 ـ وزیر صنایع و معادن.
7ـ وزیر راه و ترابری.
8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
9ـ معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور.
تبصره ـ رعایت مصوبات فرماندهی کل نیروهای مسلح در خصوص ترکیب شورای عالی سازمان الزامی است.
ماده11ـ شورای عالی سازمان سالی دوبار با دعوت رییس شورای عالی و در صورت ضرورت، به طور فوق‌‌العاده به پیشنهاد رییس شورا یا دو نفر از اعضای آن یا رییس هیئت مدیره و مدیرعامل یا بازرس (حسابرس) سازمان تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ جلسات شورای عالی با حضور حداقل دو سوم اعضا تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت حاضران لازم‌الاجرا می‌شود. در صورت تساوی آرای موافق و مخالف اعضای شورا، آرای حاوی رأی رییس شورا تعیین‌کننده خواهد بود.
تبصره2ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان و سایر اعضای هیئت مدیره می‌توانند با تأیید رییس شورا، بدون داشتن حق رأی در جلـسات شورای عالی شرکت کنند.
ماده12ـ وظایف و اختیارات شورای عالی سازمان به شرح زیر است:
1ـ بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاستهای سازمان در چارچوب سیاستهای فرماندهی کل نیروهای مسلح.
2ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه، ترازنامه، حساب سود و زیان، صورتهای مالی و عملکرد سازمان.
3ـ استماع و بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) و صورتهای مالی لازم و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات.
4ـ بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، استخدامی و بیمه خاص سازمان موضوع ماده (2) قانون تشکیل.
5 ـ بررسی و تصویب ضوابط دریافت تسهیلات، اعتبارات و تضمینهای خارجی در چارچوب اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط.
6 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به ایجاد یا اعطای نمایندگی در سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
7 ـ پیشنهاد ایجاد یا انحلال شرکتهای زیرمجموعه و تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری و مشارکت در راستای انجام وظایف سازمان.
8 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش یا کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد آن به مراجع قانونی ذی‌ربط.
9ـ انتخاب بازرس (حسابرس) در چارچوب قوانین و مقررات بنا به پیشنهاد رییس شورای عالی.
10ـ اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول و مشکوک‌الوصول سازمان در چارچوب قوانین و مقررات کشور.
11ـ انتخاب، انتصاب یا عزل اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان به پیشنهاد رییس شورای عالی.
12ـ تعیین میزان حق‌الزحمه و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
13ـ پیشنهاد اصلاح یا تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای زیرمجموعه به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب.
14ـ تصویب صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
فصل سوم ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
ماده13ـ هیئت مدیره سازمان از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که حداقل دو نفر از اعضای اصلی به پیشنهاد فرماندهان ارتش و سپاه انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره که باید به صورت موظف و تمام وقت در سازمان اشتغـال داشته باشند از بین مـدیران یا کارشناسان مجـرب و بصـیر در امور صنعتی، هوانـوردی، نظامی (فنی هوایی یا خلبان)، اقتصادی، مالی، مدیریتی و حقوقی که دارای تحصیلات عالـی باشند برای مدت چهار سال انتـخاب می‌شوند و انتـخاب مجـدد آنها بلامانع است.
تبصره1ـ مدیرعامل سازمان که رییس هیئت مدیره نیز خواهد بود، بنا به پیشنهاد و حکم رییس شورای عالی و تصویب شورای عالی منصوب می‌شود.
تبصره2ـ اعضای هیئت مدیره سازمان و شرکتهای زیرمجموعه حق پذیرش هیچ سمت دیگری در سایر شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنها را ندارند.
ماده14ـ جلسات هیئت مدیره هر ماه حداقل یک بار با دعوت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تشکیل می‌شود.
تبصره1ـ جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل سه نفر از حاضران لازم‌الاجرا می‌شود.
تبصره2ـ در صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای هیئت مدیره یا موانع دیگر از قبیل بیماری ممتد و مسافرت که بیش از چهار ماه به طول انجامد، یکی از دو عضو علی‌البدل به انتخاب رییس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت چهار سال وظایف عضو اصلی را انجام خواهد داد و یک نفر دیگر برای همان مدت باقیمانده مطابق بند (11) ماده (12) این اساسنامه به سمت عضو علی‌البدل انتخاب و منصوب می‌شود.
ماده15ـ هیئت مدیره با رعایت مصوبات شورای عالی و این اساسنامه برای انجام اقداماتی که موجب پیشبرد فعالیتهای سازمان و تأمین مقاصد و اهداف آن می‌شود و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها صراحتاً جزء وظایف شورای عالی قرار نگرفته است، دارای اختیارات کامل است.
هیئت مدیره به ویژه وظایف و اختیارات زیر را دارا می‌باشد:
1ـ اجرای تصمیمات و مصوبات شورای عالی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
2ـ بررسی، تأیید یا تدوین طرحها، برنامه‌ها، پیشنهادها، گزارشها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که باید برای تصویب به شورای عالی تقدیم شود.
3ـ بررسی و تنظیم برنامه، بودجه، صورت دارایی و دیون و همچنین ترازنامه، حساب عملکرد و سود و زیان سازمان و صورتهای مالی تلفیقی جهت ارایه به بازرس (حسابرس) و شورای عالی.
4ـ بررسی ساختار تفصیلی شرکتهای زیرمجموعه جهت تصویب شورای عالی.
5 ـ بررسی و تصویب پیشنهاد مدیرعامل در خصوص جداول تفصیلی تشکیلات شرکتها در چارچوب جداول و ضوابط کلی مصوب.
6 ـ تصویب اخذ و اعطای تسهیلات و اعتبارات و ارایه تضمین به طرفهای داخلی و خارجی بابت فعالیت شرکتهای زیرمجموعه که به موجب آیین‌نامه مالی یا سایر مصوبات شورای عالی سازمان در صلاحیت هیئت مدیره باشد.
7ـ تصویب دستورالعملها و ضوابط موردنیاز برای اجرای مصوبات شورای عالی، قوانین و مصوبات دولت.
8 ـ پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه سازمان به شورای عالی جهت ارایه به مراجع ذی‌ربط.
9ـ اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار جزوات و نشریه‌های علمی، فنی، آموزشی و خبری در راستای اهداف و وظایف سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
10ـ بررسی و تصویب سرمایه‌گذاری یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در حدود اساسنامه و ضوابط و اختیارات تعیین شده از سوی شورای عالی با رعایت سایر مواد این اساسنامه.
تبصره1ـ هیئت مدیره به اتفاق آرا می‌تواند برخی از اختیارات خود را با مسئولیت خود به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.
تبصره2ـ اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهدآور باید به امضای توأم رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد. دو مقام صاحب امضای یادشده می‌توانند حق امضای خود را با حفظ مسئولیت به افراد دیگر از مسئولان سازمان که مورد تأیید هیئت مدیره باشند، واگذار نمایند.
ماده16ـ هیئت مدیره سازمان به عنوان نماینده سهام یا سرمایه سازمان در مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه دارای وظایف و اختیارات زیر است:
1ـ هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه با رعایت این اساسنامه و سایر مقررات.
2ـ طراحی و ارایه برنامه‌های آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت در شرکتهای زیرمجموعه.
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به هر نوع مشارکت و سرمایه‌گذاری توسط شرکتهای زیرمجموعه در چارچوب مصوبات شورای عالی.
4ـ پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ بررسی و تعیین بهای خدمات، تولیدات، مشاوره‌ها، اختراعات و طرحهای شرکتهای زیرمجموعه و واحدهای تابع که به نیروهای مسلح عرضه می‌شود.
تبصره ـ در صورت بروز اختلاف بین نیروهای مسلح و سازمان در مورد قیمت تعیین شده، بر مبنای دستورالعملی که با هماهنگی وزارت و ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود، عمل خواهد شد.
6 ـ سایر وظایف و اختیاراتی که مجامع عمومی شرکتهای زیرمجموعه براساس اساسنامه‌های مربوط بر عهده دارند.
ماده17ـ رییس هیئت مدیره و مدیرعامل با اختیارات و وظایف زیر بالاترین مقام اجرایی و اداری سازمان و مسئول حسن اداره امور و حفظ و تأمین حقوق، منافع و اموال سازمان در چارچوب اساسنامه است:
1ـ اجرای مصوبات هیئت مدیره.
2ـ تفویض قسمتی از اختیارات مدیرعامل به هر یک از مدیران یا کارکنان ارشد سازمان به تشخیص و مسئولیت خود برای مدتی معین.
3ـ نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، مراجع اداری و قضایی داخلی با حق توکیل به غیر و ارجاع امر به کارشناسی.
4ـ نصب، عزل، ارتقا، پرداخت تسهیلات و اخذ تصمیمات درباره سایر امور استخدامی کارکنان سازمان در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط.
5 ـ نظارت بر حُسن اجرای فعالیت شرکتهای زیرمجموعه با رعایت سایر مقررات این اساسنامه مانند انجام حسابرسی عملیاتی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و مخارج، نظارت بر چگونگی انعقاد و اجرای قراردادهای داخلی و خارجی، بررسی تطبیق فعالیتها با قوانین و مقررات جاری و حسب مورد ارایه گزارش به مرجع ذی‌ربط.
6 ـ ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعات مدیران سازمان و شرکتهای زیرمجموعه و تدوین برنامه آموزشی در جهت تربیت و ارتقای کادر مدیریت سازمان و شرکتهای زیرمجموعه.
7ـ ارایه پیشنهاد در خصوص طرحها، برنامه‌ها، بودجه، روشها، تصمیمات، گزارشها، آیین‌نامه‌ها و مقررات استخدامی، آموزشی، آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر مواردی که باید برای اتخاذ تصمیم یا تصویب، تقدیم هیئت مدیره شود.
8 ـ حمایت قضایی کارکنان سازمان مطابق قوانین و مقررات مربوط.
9ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به معاملات و قراردادهای سازمان در حدود آیین‌نامه‌های مصوب شورای عالی.
10ـ همکاری با سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت جهت انجام وظایف آنها در سازمان.
تبصره1ـ مدیرعامل سازمان در صورت تصویب شورای عالی می‌تواند ریاست هیئت مدیره شرکتهای زیرمجموعه را بر عهده گیرد.
تبصره2ـ در شرایط خاص اجرای مصوباتی که از سوی ستاد کل یا سلسله مراتب ابلاغ می‌شود با دستور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح باید توسط مدیرعامل بدون طی سایر تشریفات اجرا گردد.
فصل چهارم ـ بازرس (حسابرس)
ماده18ـ سازمان دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود که با پیشنهاد رییس شورای عالی و تصویب شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط برای مدت یک سال انتخاب می‌شود.
ماده19ـ بازرس (حسابرس) موظف است به ترازنامه، حساب سود و زیان و سایر اسناد و صورتهای مالی سازمان رسیدگی و نظر خود را حداقل پانزده روز قبل از تشکیل شورای عالی به اعضای آن ارایه نماید.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده20ـ سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود و آخر اسفندماه همان سال پایان می‌یابد. نخستین سال مالی سازمان از تاریخ تأسیس تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.
ماده21ـ از سود ویژه سالانه سهام سازمان در شرکتهای زیرمجموعه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی حداقل بیست و پنج درصد برای هزینه‌های آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی و مطالعاتی تخصیص می‌یابد و بقیه با نظر شورای عالی، صرف سرمایه‌گذاری و افزایش سرمایه خواهد بود.
ماده22ـ براساس ماده (4) قانون تشکیل، این اساسنامه پس از تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح قابل اجرا می‌باشد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 9928/30/83 مورخ 13/12/1383 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است و در تاریخ 29/9/1388 با اصلاحات پیشنهادی ستاد کل نیروهای مسلح به تأیید فرماندهی معظم کل نیروهای مسلح رسید.

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
18943
تاریخ تصویب :
1388/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :