جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال1388 کل کشور شماره255781/ت44128هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/11/1388 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (هـ) بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی جزء « هـ» بند (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 151242/ت43503هـ مورخ 29/7/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ عبارت « و یا شرکتهای دولتی ذیربط که به تصویب کارگروه راهبری رسیده باشد» به جزء « ک» ماده (1) اضافه می‌شود.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (9) اضافه می‌شود:
تبصره ـ در صورتی که ناشر یکی از شرکتهای دولتی که به تصویب کارگروه راهبری رسیده است، باشد، از ترتیبات مقرر در مواد (7) ، (8) و (9) مستثنی خواهدبود و تضمین بازپرداخت اصل و فرع اوراق از سوی دستگاه اجرایی ذیربط یا شرکت دولتی مرتبط دیگر انجام می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18946
تاریخ تصویب :
1388/11/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :