جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران شماره220380/ت43383هـوزارت نیرو
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/1388 بنا به پیشنهاد شماره 100/20/13739 مورخ 2/6/1388 وزارت نیرو و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ تصویب نمود:
اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران موضوع تصویب‌نامه شـماره 19677/ت28749هـ مـورخ 30/4/1382 و اصـلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (2) بعد از واژه « هدف» عبارت « از تشکیل» و قبل از واژه « ایجاد» عبارت « انجام کلیه فعالیتهای مربوط به مطالعه،» و بعد از واژه « تأمین» عبارت « ،کنترل» اضافه می‌شود.
2ـ در مـاده (3) واژه « سراسر» به عبارت « در داخل» تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان تبصره به ماده مذکور اضافه می‌شود:
تبصره ـ انجام هماهنگی و پیگیری امور مربوط به تعهدات دولت جمهوری اسلامی ایران ناشی از همکاری و پروتکل‌های متبادله با دولتهای دیگر در خارج از کشور حسب مورد پس از تصویب مجمع عمومی قابل ارجاع به شرکت می‌باشد.
3ـ ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف ـ در بند (1) بعد از واژه « تأسیسات» عبارت « ، تجهیزات» اضافه می‌شود.
ب ـ در بند (2) بعد از واژه « ملی» عبارت « ، سدها،» اضافه می‌شود.
ج ـ در بند (4) بعد از عبارت « صنعت آب» عبارت « و برق آبی» اضافه می‌شود.
د ـ در بند (5) بعد از واژه « امکان‌سنجی» عبارت « ، شناخت، توجیهی و طراحی تفصیلی» و قبل از واژه « نیروگاههای» عبارت « تأسیسات آب و» اضافه می‌شود.
هـ ـ در بند (6) واژه « استاندارد» به عبارت « استانداردهای ملی» تغییر می‌یابد.
و ـ در بند (8) قبل از عبارت « و اقتصادی» عبارت « ، مدیریتی» و بعد از عبارت « علمی و فنی» عبارت « و مدیریتی» اضافه می‌شود.
ز ـ در بند (9) واژه « اجرای» به عبارت « اجرایی و بهره‌برداری از» تغییر می‌یابد.
ح ـ متون زیر به عنوان بندهای (11) و (12) به ماده (7) اضافه می‌شوند:
11ـ سـرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی از طریق جلب مشارکت مردم و جذب سرمایه‌های داخلـی و خارجی و فروش اوراق مـشارکت در زمینـه موضـوع فعالیت شرکت.
12ـ مدیریت بهره‌برداری از تأسیسات احداث‌شده، تولید برق و خرید و فروش انرژی برق آبی به منظور بازگشت سرمایه و نقدینگی برای توسعه فعالیت‌های شرکت.
4ـ در بند (1) ماده (13) بعد از واژه « به» عبارت « خط‌مشی،» اضافه می‌شود و در بند (5) ماده مذکور عبارت « در حدودی که شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌نماید و با رعایت نصاب مقرر در ماده (241) اصلاحی قانون تجارت» به عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط» تغییر می‌یابد.
5 ـ در بند (9) ماده (13) عبارت « و تشکیلات شرکت» به عبارت « با رعایت قوانین و مقررات مربوط» تغییر می‌یابد.
6 ـ متن زیر به عنوان بند (13) به ماده (13) اضافه می‌شود:
13ـ تصویب مدت زمان بازگشت سرمایه هر پروژه شرکت.
7ـ در ماده (15) بعد از واژه « ایران» عبارت « و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)» اضافه می‌شود.
8 ـ در بند (6) ماده (20) عبارت « و اعتبار» به عبارت « از منابع داخلی و خارجی» و در بند (10) ماده مـذکور واژه « تصویب» به واژه « تأیید» تغـییر می‌یابند و عبارت « برای تصویب» به انتهای بند (10) ماده یادشده اضافه می‌شود.
این اصلاحیه به موجب نامه شماره 37243/30/88 مورخ 8/11/1388 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18946
تاریخ تصویب :
1388/7/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :