جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی شماره262770/ت43913کمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به‌استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856ه‍ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی

ماده 1ـ به منظور تشخیص صلاحیت‌های موضوع بند (الف) ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در هر دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود:
الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرایی یا عناوین مشابه (رییس)
ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)
ج ـ مسئول واحد محل خدمت کارمند
د ـ مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی
ه‍ ـ یک نفر متخصص سنجش و اندازه‌گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی
ماده2ـ شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت‌ها، حداقل امتیاز لازم دوره‌های آموزشی، فرآیند صدور حکم استخدامی قطعی و نحوه اعمال یکی از روش‌های مذکور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
ماده3ـ انتقال کارمند به سایر دستگاه‌های اجرایی و اعزام به مأموریت در طی دوره آزمایشی مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 22/12/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :