جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

آیین‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد شماره260163/ت43391کنهاد ریاست جمهوری
وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ 4/11/1388 بنا به پیشنهاد مرکز امور مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 159176/ت43505هـ مورخ 10/8/1388، آیین‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد

ماده1ـ نظام پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای مناطق آزاد براساس امتیاز شغل، فوق‌العاده مدیریت و حق شاغل و سایر ویژگیهای مندرج در این آیین‌نامه خواهدبود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سازمانهای یادشده خواهدبود.
تبصره1ـ ضریب‌ریالی مذکور در این ماده برای سال1388، ششصد ریال تعیین می‌گردد و برای سالهای بعد براساس پیشنهاد رییس مرکز یادشده و تصویب وزیران شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خواهدبود.
تبصره2ـ امتیاز شغل و فوق‌العاده مدیریت مدیران عامل (16000) و اعضای هیئت مدیره (14000) تعیین می‌گردد.
تبصره3ـ امتیاز حق شاغل مطابق جدول زیر محاسبه می‌شود:ماده2ـ علاوه بر پرداخت موضوع ماده (1)، فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره قابل پرداخت می‌باشد:
1ـ فوق‌العاده بدی آب و هوا تا بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت.
2ـ فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز مطابق جدول شماره (2) .

3ـ فوق‌العاده دارندگان نشانهای دولتی تا (800) امتیاز به شرح زیر:
الف ـ دارندگان نشان عالی 800 امتیاز
ب ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه یک 650 امتیاز
ج ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه دو 500 امتیاز
د ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه سه 400 امتیاز
تبصره ـ در صورتی که فرد بیش از یک نشان دولتی داشته باشد، جمع امتیاز نشانهای دولتی تا سقف 800 امتیاز بلامانع است.
4ـ کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد، حق خوار و بار و مسکن برابر مصوبات قانونی کار (بهره‌مندی فرزندان از نظر سنی تابع قوانین مربوط خواهدبود.)
5 ـ فوق‌العاده شغل متناسب با نوع وظایف و مسئولیتها تا 2000 امتیاز
6 ـ فوق‌العاده کارایی و عملکرد تا چهل درصد امتیازات حقوق ثابت در مقاطع سه‌ماهه.
7ـ هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج کشور براساس مقررات (پرداخت فوق‌العاده‌ها، مأموریت و هزینه سفر موکول به تأیید رییس مرکز یا مقام مجاز از طرف وی می‌باشد).
8 ـ فوق‌العاده اضافه کار تا سقف یکصد و بیست ساعت در ماه بر مبنای حقوق ثابت و فوق‌العاده‌ها (حقوق و فوق‌العاده‌ها4،1× ساعت اضافه کار) /192).
9ـ فوق‌العاده ویژه تا پنجاه درصد امتیازات حقوق ثابت.
ماده3ـ محاسبه و تعیین میزان قابل تخصیص امتیازهای موضوع جدول شماره (1) و فوق‌العاده‌های موضوع ماده (2) برای تخصیص به هر یک از مدیران عامل و اعضای موظف هیئتهای مدیره با توجه به دارا بودن تخصص‌های خاص منطبق بر اهداف مناطق، وضعیت منطقه، میزان درآمدها و گردش مالی، عملکرد منطقه در جذب سرمایه‌گذاری و غیره برعهده کارگروهی است که اعضای آن توسط رییس مرکز تعیین می‌گردد.
ماده4ـ حقوق و مزایای اشخاصی که به هر یک از عناوین مأموریت، انتقال و یا قرارداد به یکی از سمتهای مدیرعامل یا عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شده‌اند در مدت اشتغال در منطقه حداکثر معادل امتیازات منطقه در این آیین‌نامه خواهدبود.
ماده5 ـ حداکثر تا معادل یک ماه حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های متعلقه به شاغلان موضوع این آیین‌نامه در صورت ارتقای عملکرد مؤثر سازمان منطقه به تشخیص رییس مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان پاداش پایان سال مالی پرداخت خواهدشد.
ماده6 ـ حق‌الزحمه ماهانه اعضای غیرموظف هیئت مدیره براساس (5500) امتیاز ضرب در ضریب ریالی موضوع ماده (1) تعیین می‌گردد.
تبصره ـ در صورت عضویت یک فرد در بیش از یک هیئت‌مدیره، پرداخت حق‌الزحمه عضویت غیرموظف صرفاً برای یک سمت و از یک منطقه مجاز است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 22/12/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :