جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص) شماره 258837/ت44118هـوزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/12/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 35541/471هـ/ب مورخ 26/7/1388 تصویب نمود:
آیین‌نامه مالی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور (سهامی خاص) موضوع تصویب‌نامه شماره 61601/ت36389ک مورخ 20/3/1388 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (1) ماده(15) و در ماده(36) بعد از عبارت‌های « به پیشنهاد هیئت‌مدیره و تأیید مـجمع عمومی شرکت» و « تعیین تکلیف شده است» به ترتیب عبارت‌های « با رعـایت قوانین و مـقررات مربـوط» و « و با رعایت قوانـین و مقررات مربـوط» اضافه می‌شوند.
2ـ در ماده (39) عبارت « بنا به پیشنهاد مدیرعامل شرکت و» حذف و عبارت « مدیرعامل می‌تواند افراد واجد شرایط را برای تصدی ذیحسابی و مدیریت امور مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد نماید» به ابتدای تبصره ماده یادشده اضافه می‌شود.
3ـ در ماده (53) عبارت « به استثنای مستثنیات موضوع ماده (115) قانون محاسبات عمومی» بعد از واژه « شرکت» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :