جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

قیمت سوقیه اعیان سه‌گانه موضوع احکام دیه برای سال 1389 شماره 79532/01/88مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
در اجرای ماده 297 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری و اخذ نظر اشخاص خبره و مراکز ذیربط، قیمت سوقیه اعیان 3‌ گانه موضوع احکام دیه مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده مذکور به شرح زیر برای سال 1389 که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و طی شماره 100/62369/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
مقتضی است کلیه مراجع محترم قضایی در صورت عدم تراضی اصحاب دعوی، ارقام زیر را مبنای محاسبه دیه قرار دهند.
1ـ ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 1 ماده 279 قانون مجازات اسلامی چهارصد و پنجاه میلیون ریال (450.000.000)
2ـ ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 2 ماده 279 قانون مجازات اسلامی پانصد و پنجاه میلیون ریال (550.000.000)
3ـ ارزش ریالی دیه کامل بر مبنای قیمت عین بند 3 ماده 279 قانون مجازات اسلامی نهصد میلیون ریال (900.000.000).

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/12/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :