جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ارسنجان شماره60212/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر ارسنجان در جلسه مورخ 25/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ خروج باغات حاشیه شمالی جاده در قسمت شمال غربی از محدوده طرح جامع شهر (مطابق نظر کارگروه مسکن و شهرسازی استان).
2ـ انتقال سطوح مورد نیاز کاربری تجاری فرامنطقه‌ای در طرفین شریان درجه 1 واقع در جنوب غربی شهر به جهت قطع ارتباط فضای سبز پیشنهادی به محل دیگری از شهر.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18948
تاریخ تصویب :
1388/7/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :