×

افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی

افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی

افزایش-تعرفه‌های-خدمات-قضایی

وکیل

بخشنامه
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه بخشنامه شماره 100/1402/9000 مورخ 18/1/1389 مربوط به افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی که در تاریخ 18/1/1389 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی

شماره 100/1402/9000 18/1/1389

بخشنامه

بنا بر اختیار تفویض شده در بند 36 بخش ششم تغییرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رئیس قوه قضائیه و به موجب پیشنهاد شماره 1270/01/88 مورخ 16/1/1389 وزیر محترم دادگستری، تعرفه‌های خدمات قضایی مندرج در ماده 3
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 به شرح ذیل اصلاح و جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ می‌شود.

ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شرح درآمد خدمات قضایی مبلغ مصوب
بند 1 در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود ویک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از نهصد هزار ریال ( 000/900) ریال تا سیزده میلیون ریال ( 000/000/13 ) ریال
بند2 هر گاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود از نهصد هزار ریال ( 000/900) ریال تا چهل میلیون ریال ( 000/000/40 ) ریال
بند3 بدون تغییر بدون تغییر
بند4 تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر پنجاه هزار ریال ( 000/50) ریال
بند5 تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات پنجاه هزار ریال ( 000/50) ریال
بند6 بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجراییه احکام دادگاهها و هیأت های حل اختلاف موضوع قانون کار برای هر برگ پنج هزار ریال ( 000/5) ریال
بند7 بدون تغییر بدون تغییر
بند8 بدون تغییر بدون تغییر
بند9 هزینه گواهی امضای مترجم توسط دادگستری برای هر مورد ده هزار ریال ( 000/10 ) ریال
هزینه پلمپ اوراق ترجمه شده توسط مترجم رسمی دادگستری بیست هزار ریال ( 000/20 ) ریال
هزینه پلمپ گواهی صحت ترجمه با مطابقت رونوشت و تصویر با اصل در هر مورد بیست هزار ریال ( 000/20 ) ریال
بند10 هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال:
پروانه وکالت درجه ( 1) دو میلیون ریال (000/000/2 ) ریال
پروانه مترجم رسمی ، کارشناس رسمی ، وکالت درجه (2) و کارگشایی مقیم مرکز استان در هر مورد یک میلیون ریال (000/000/2 ) ریال
پروانه وکالت درجه (3) هشتصد هزار ریال ( 000/800 ) ریال
پروانه کارگشائی در سایر شهرستانها پانصد هزار ریال ( 000/500) ریال
پروانه وکالت اتفاقی پانصد هزار ریال ( 000/500) ریال
بند11 تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری؛ شعب دیوان پنجاه هزار ریال ( 000/50) ریال
شعب
تشخیص یکصد هزار ریال ( 000/100) ریالماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت شرح درآمد خدمات قضایی مبلغ مصوب
بند 12 بدون تغییر بدون تغییر
بند13 هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی ، درخواست تامین دلیل و تامین خواسته در کلیه مراجع قضایی پنجاه هزار ریال (‌000/50 ) ریال
بند14 هزینه دادرسی در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد یکصد هزار ریال ( 000/100 ) ریال تمبر الصاق و ابطال و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت شود
بند15 هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پنجاه هزار ریال (‌000/50 ) ریال
بند16 هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجید نظر در دادگاه ودیوانعالی کشور پنجاه هزار ریال (‌000/50 ) ریال
بند17 هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاهها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور دو هزار ریال ( 000/2) ریال
بند18 هزینه ابلاغ اظهار نامه و واخواست نامه در هر مورد ده هزار ریال ( 000/10 ) ریال
بند19 هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل:
تا مبلغ یک میلیون ریال ( 000/000/1) ریال پانزده هزار ریال ( 000/15 ) ریال
نسبت به مازاد تا ده میلیون ریال ( 000/000/10 ) ریال چهل هزار ریال ( 000/40 ) ریال
مازاد بر ده میلیون ریال ( 000/000/10 ) ریال یکصدو پنجاه هزار ریال ( 000/150) ریال
بند20 هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری :
نسخه اول پنجاه هزار ریال (‌000/50 ) ریال
نسخه های بعدی بیست هزار ریال ( 000/20 ) ریال
بند21 هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر از احکام کیفری یکصد هزار ریال ( 000/100 ) ریال
بند22 هزینه اجرای احکام تخلیه اعیان مستاجره بدون تغییر
هزینه اجرای احکام دعاوی غیر مالی و احکامی که محکوم به آن تقویم نشده و هزینه اجرای آرا و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری از یکصد هزار ریال ( 000/100) ریال تا پانصد هزار ریال ( 000/500) ریال به تشخیص دادگاهنوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18961

تاریخ تصویب : 1389/1/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : قوه قضائیه -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.