جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

ضوابط اعطای تسهیلات به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه‌های سازندگان مسکن و تخصیص آنها به متقاضیان مسکن مهر شماره9142/ت44125کوزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت تعاون ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کارگروه مسکن در جلسه مورخ 19/11/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 152753/ت43505هـ مورخ 2/8/1388 « ضوابط اعطای تسهیلات به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه‌های سازندگان مسکن و تخصیص آنها به متقاضیان مسکن مهر» را به شرح زیر تصویب نمودند:

ضوابط اعطای تسهیلات به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه‌های سازندگان مسکن و تخصیص آنها به متقاضیان مسکن مهر

ماده1ـ در صورتی که پروژه قابل سکونت و دارای صورتمجلس تفکیکی باشد (با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و قبول متقاضی) بانک تسهیلات فروش اقساطی جهت متقاضی واجد شرایط مسکن مهر را تا سقف مصوب اعطا می‌نماید.
ماده2ـ در صورتی که واحدهای پروژه قابل سکونت نباشد، بانک نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت اقدام و تسهیلات مشارکت را تا سقف تسهیلات مسکن مهر و در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری پرداخت می‌نماید. در این صورت سازنده مکلف است ظرف شش ماه بعد از دوره مشارکت نسبت به اخذ صورتمجلس تفکیکی و انتقال بنام متقاضی اقدام نماید.
ماده3ـ چنانچه سازندگانی که در اجرای طرح مسکن مهر از تسهیلات مشارکت مدنی بانک مسکن استفاده نموده‌اند در سررسید قرارداد از ایفای تعهدات خود از جمله واگذاری واحدها به متقاضیان معرفی شده خودداری نمایند، بانک مسکن می‌تواند نسبت به تسویه قرارداد براساس مقررات مشارکت واقعی در سررسید اقدام نماید.
ماده4ـ به منظور تسهیل و تسریع در نوسازی مسکن در محدوده بافتهای فرسوده شهری، برای هر واحد مسکونی جهت تخریب، آماده‌سازی و شروع عملیات از محل خط اعتباری مسکن مهر، مبلغ ده‌میلیون (10.000.000) ریال سهم‌الشرکه با انعقاد قرارداد مشارکت مدنی تخصیص و در پایان مدت مشارکت مجموعاً کل سهم‌الشرکه فروش اقساطی می‌شود.
ماده5 ـ مالک یا مالکین واحدهای مسکونی می‌توانند واحدهای مسکونی خود را که مقاومت استحکام آنها به تأیید مهندس محاسب عضو نظام مهندسی می‌رسد در رهن بانک مسکن قرار دهند و با دریافت تسهیلات مسکن مهر نسبت به احداث اشکوب یا توسعه افقی بنا به صورت یک یا چند واحد مسکونی اقدام و پس از اتمام بنا و صدور سند اعیان، واحد اشکوب احداثی را در رهن بانک قرار داده و آن را به نام متقاضی واجد شرایط مسکن مهر انتقال دهند. در صورت عدم انتقال به نام متقاضی واجد شرایط مسکن مهر، بانک مجاز است در قالب مشارکت واقعی سود مورد انتظار را از مالک یا مالکین دریافت و تسهیلات را تسویه نماید.
ماده6 ـ در خصوص واحدهای اجاره‌ای پنجساله که فرم (ج) آنها قرمز شود بانک مسکن تسهیلات لازم را در چارچوب مسکن مهر پرداخت و به متقاضیان مسکن مهر فروش اقساطی نماید.
ماده7ـ سقف تسهیلات مسکن مهر که از فن‌آوریهای نوین مورد تأیید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و با رعایت مبحث (19) مقررات ملی ساختمان احداث می‌شود با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت و سایر شهرها با معرفی سازمانهای مسکن و شهرسازی به ازای هر واحد دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) ریال تعیین می‌شود. سقف میزان تسهیلات مذکور در سایر ساخت و سازها از یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) ریال به دویست میلیون (200.000.000) ریال افزایش می‌یابد. در هر صورت سقف تسهیلات نباید از هشتاد درصد (80%) هزینه ساخت تجاوز نماید.
ماده 8 ـ سقـف تسهیلات مسکن روسـتایی از مبلغ هفـتاد و پـنج میلـیون (75.000.000) ریال برای متقاضیانی که مبحث (19) آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان را رعایت و برای تأمین انرژی از روش‌های نوین و در احداث بنا از فن‌آوری‌های مصوب و در طرح و نمای ساختمان از ضوابط معماری ایرانی، اسلامی با نظارت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استفاده می‌نمایند، تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال افزایش می‌یابد.
ماده9ـ به منظور تقویت نقدینگی بانک‌ها و اختصاص منابع بیشتر به بخش مسکن، بانک‌ها مجازند شش درصد (6%) جرائم تسهیلات اعطایی بخش مسکن را مشروط به واریز نقدی مطالبات بانک مورد بخشودگی قرار دهند.
ماده10ـ به منظور صرف بهینه منابع، استانداریها ترتیبی اتخاذ نمایند تا منابع تعاونی‌های مسکن مهر (غیر از حق عضویت) در بانک عاملی که اعطای تسهیلات نموده است متمرکز شود.
این تـصویب‌نامه در تـاریخ 15/1/1389 به تأیید مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18963
تاریخ تصویب :
1389/1/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت تعاون
وزارت مسكن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :