جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سلماس شماره64196/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر سلماس (الحاق اراضی به محدوده شـهر جهت تأمین اراضی مسـکن مهر) در جلـسه مورخ 29/10/1387 شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، تنفیذ مصوبه مذکور مشروط به: اصلاح شروع کمربندی ورودی شهر در قسمت جنوب غربی، به طریقی که کمربندی قبل از بخش الحاقی مربوط به مسکن مهر شروع شده و بخش الحاقی مسکن مهر به بافت موجود شهر اتصال یابد و محدوده شهر بر مسیر کمربندی تغییریافته انطباق یابد. خواهشمند است نسـبت به انجام مراحل ابلاغ مصـوبه و دستور ارسال مدارک طـرح به مراجـع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18968
تاریخ تصویب :
1388/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :