جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهرمان شماره2679/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایـران و با توجه به تصویب طرح جـامع ـ تفصیلی شهر بهـرمان در جلسه مورخ 12/7/1388 شـورای برنامه‌ریزی و تـوسعه استان، ضمن تنفـیذ مصوبه مـذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18980
تاریخ تصویب :
1388/7/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :