جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات شماره100/6227/9000

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات که در تاریخ 19/2/1389 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی

شماره100/6226/9000 20/2/1389

آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات

مقدمه
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با توجه به وظایف مصرح در قانون اساسی مسئولیت خطیری برعهده دارد و در این مسئولیت سنگین، قضات نقش اصلی را ایفاء می‌کنند. به همین جهت پایش مستمر و ارزشیابی عملکرد آنان و نظام‌مندشدن ترفیع پایه قضایی و ارتقای شغلی قضات از مسایل زیربنایی و اصولی قوه قضاییه است.
بر این اساس آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 11/9/1387 به موجب تبصره 5 ماده 14 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 به شرح زیر اصلاح می گردد.
فصل اول
ضوابط ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات
ماده1ـ تغییر مقام و ارتقاء گروه شغلی قضات با در نظر گرفتن میزان تجربه آنان در امور قضایی، تحصیلات، فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به شرح مواد آتی تعیین می‌گردد.
ماده2ـ ارتقاء گروه شغلی و تعیین سمت قضات، مستلزم داشتن سنوات قضایی و رعایت مراتب سمت‌های قضایی به شرح زیر است:
1ـ موارد زیر جزء سنوات قضایی محسوب می‌شود:
الف ـ مدتی که دارنده پایه قضایی، مستقیماً به امر قضا در مراجع قضایی اشتغال داشته و یا بعنوان مدیر واحد قضایی یا ستادی قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن و یا در وزارت دادگستری فعالیت داشته است.
ب ـ سنوات دوره نمایندگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان که دارای پایه قضایی باشند.
ج ـ مدت فعالیت کسانی که قبل از انتقال به قوه قضاییه در سازمان قضایی نیروهای مسلح با ابلاغ رئیس قوه قضاییه بعنوان قاضی اشتغال بکار داشته‌اند.
دـ مدت کارآموزی قضایی برابر با آیین‌نامه کارآموزی.
هـ ـ مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنین مدت اسارت آنان مشروط به اینکه قبل از اعزام به جبهه یا اسارت دارای پایه قضایی بوده باشند.
تبصره ـ انفصال موقت و مرخصی‌های بدون حقوق و استعلاجی بیش از 6 ماه در سال و نیز مأموریت‌های تحصیلی تمام وقت و مأموریت های تمام وقت به خارج از قوه قضاییه و سازمانهای تابعه جزء سوابق خدمت قضایی لحاظ نخواهد شد.
سنوات قضایی و میزان تأثیر اشتغال در سمت‌های قضایی قبلی جهت ارتقاء به گروه یا سمت بالاتر و همچنین سنوات غیرقضایی مطابق دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه محاسبه خواهد شد.
ماده3ـ شرایط ارتقاء پایه قضایی به شرح زیر است:
1ـ داشتن سنوات قضایی لازم که میزان آن سه سال برای ارتقاء هر پایه قضایی است، مگر اینکه شروع اشتغال به کار قضایی در تهران باشد که ارتقاء اولین پایه مستلزم سپری شدن دو سال خدمت قضایی است.
2ـ ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضایی متناسب با پایه مورد درخواست.
3ـ عملکرد مناسب و رعایت شوؤن قضایی.
تبصره ـ محکومیتهای انتظامی مطابق مقررات مربوط، موجب تأخیر در ترفیع پایه قضایی است.
ماده4ـ ترفیع پایه قضایی با رعایت مقررات زیر موکول به بررسی و اعلام نظر انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات و تصویب رئیس قوه قضاییه می باشد:

1ـ ترفیع پایه قضایی باید تا اول شهریور ماه هر سال از ناحیه دارنده پایه قضایی درخواست و یا توسط مقام قضایی مافوق پیشنهاد و حسب مورد تحویل مقامات مافوق شود. مقامات مذکور پس از اعلام نظر، پیشنهاد یا درخواست ترفیع را حداکثر تا پایان شهریور ماه همان سال به انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهند داشت.
انتظامی قضات" href="/tags/15778/دادگاه-عالی-انتظامی-قضات/" class="link">دادگاه عالی انتظامی قضات موظف است سوابق و نحوه عملکرد قاضی را از انتظامی قضات" href="/tags/27249/دادسرای-انتظامی-قضات/" class="link">دادسرای انتظامی قضات استعلام نماید.
ماده5 ـ تعیین ضوابط ارزشیابی قضات مطابق آیین نامه نظارت و ارزیابی دادستانی انتظامی قضات مصوب رئیس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده6 ـ ضوابط مربوط به تحصیلات و سوابق علمی و پژوهشی و نحوه محاسبه امتیازات آن مطابق دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه است.
ماده7ـ ضوابط مربوط به ارتقاء گروههای شغلی و تعیین سمت قضایی بر اساس دستور العمل جداگانه به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
تبصره1ـ قضاتی که بدون داشتن پایه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب می‌شوند مادامی که در آن سمت فعالیت داشته باشند فقط از مابه‌التفاوت حقوق و مزایای سمت مورد تصدی، بدون اعطای گروه شغلی استفاده خواهند کرد. افزایش حقوق و مزایا ناشی از ارتقاء گروه بعدی (اعم از توقف یا تغییر سمت) تا استهلاک کامل از مابه التفاوت مذکور کسر خواهد شد.
تبصره2ـ چنانچه تغییر مقام یا نقل و انتقال و جابجایی محل خدمت قاضی به لحاظ ضرورت و مصلحت دستگاه قضایی مستلزم کاهش گروه شغلی باشد با تصمیم کمیسیون نقل و انتقال و موافقت رئیس قوه قضاییه، دارنده پایه قضایی از گروه شغلی سمت قبلی برخوردار خواهد شد.
تبصره3ـ قضاتی که تا زمان تصویب و اجرای این آیین‌نامه در گروههای بالاتری قرار دارند مادامی که متصدی سمت‌فعلی هستند در گروه فعلی خواهند ماند.
فصل دوم
گروههای شغلی
ماده8 ـ گروه شغلی قضات به موجب تبصره های 2 و 5 ماده 14 نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت" href="/tags/22214/قانون-نظام-هماهنگ-پرداخت-کارکنان-دولت/" class="link">قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/1370 و تبصره 1 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 بشرح زیر اعلام می‌گردد:
1ـ پایه چهار قضایی ـ گروه یک (عدد مبناء 80)
ـ کارآموز قضایی ضمن تحصیل
ـ کارآموز قضایی
تبصره ـ حقوق کارآموزان قضایی مستنداً به ماده 5 قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب سال 1347 براساس حقوق مبنای گروه شغلی یک جدول قضات به علاوه حق جذب و فوق العاده شغل قضایی پرداخت می‌گردد.
ـ پایه چهار قضایی ـ گروه یک (سابقه قضایی تا 3 سال ـ عدد مبناء 90)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب
ـ قاضی شورای حل اختلاف
2ـ پایه پنج قضایی ـ گروه دو (سابقه قضایی تا 3 سال ـ عدد مبناء 100)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی و انقلاب
ـ قاضی شورای حل اختلاف
3ـ پایه شش قضایی ـ گروه سه (سابقه قضایی 3 تا 6 سال ـ عدد مبناء 110 )
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
ـ قاضی شورای حل اختلاف
ـ مشاور قضایی دادگاه های نظامی
4ـ پایه هفت قضایی ـ گروه چهار (سابقه قضایی 6 الی 9 سال ـ عدد مبناء 120)
ـ مشاور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب در امور محجورین (اداره سرپرستی)
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (ویژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
ـ قاضی شورای حل اختلاف
ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی
5 ـ پایه هشت قضایی ـ گروه پنج (سابقه قضایی 9 الی 12 سال ـ عدد مبناء 130)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و نظامی
ـ مشاور قضایی دادگاه عمومی (وی‍‍ژه رسیدگی به دعاوی خانواده و دادگاه اطفال)
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ معاون رئیس دادگاه عمومی بخش
ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی
6 ـ پایه نه قضایی ـ گروه شش (سابقه قضایی 12 الی 15 سال ـ عدد مبناء 140)
ـ دادیار دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه نظامی
ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
ـ مشاور قضایی دادگاههای نظامی
ـ بازرس قضایی
ـ رئیس حوزه قضایی بخش
7ـ پایه ده قضایی ـ گروه هفت (سابقه قضایی 15 الی 18 سال ـ عدد مبناء 150)
ـ دادرس علی البدل دادگاه نظامی یک
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس شعبه دادگاه نظامی دو
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ معاون قضایی رئیس دادگستری شهرستان و معاون قضایی سرپرست مجتمع قضایی
ـ رئیس دادگستری شهرستان
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
ـ معاون قضایی رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و دادگاه کیفری استان
ـ معاون رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب مرکز استان و سرپرست مجتمع قضایی
ـ بازرس قضایی
ـ مستشار قضایی
ـ دادرس علی البدل دیوان عدالت اداری
8 ـ پایه یازده قضایی ـ گروه هشت (سابقه قضایی 18 الی 21 سال ـ عدد مبناء 160)
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان و رئیس شعبه دادگاه نظامی یک
ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
ـ معاون دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ رئیس دادگستری شهرستان
ـ معاون ‌رئیس‌ شعبه ‌اول ‌دادگاه ‌عمومی ‌و انقلاب شهرستان ‌مرکز استان و سرپرست‌ مجتمع ‌قضایی
ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب
ـ رئیس شعبه دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس دادگاه نظامی دو
ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب و نظامی
ـ بازرس قضایی
ـ مستشار قضایی
ـ مستشار دیوان عدالت اداری
تبصره ـ بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و معاونین قضایی دادستان تهران از مزایای یک گروه شغلی بالاتر استفاده می کنند.
9ـ گروه نه (سابقه قضایی 21 الی 24 سال ـ عدد مبناء 170)
ـ دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ رئیس شعبه دیوان عدالت اداری
ـ قائم مقام رئیس کل دادگستری استان
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
ـ رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان
ـ دادستان عمومی و انقلاب و دادستان نظامی
ـ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مرکز استان
ـ مستشار و دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
ـ مستشار قضایی
ـ بازرس قضایی با عنوان مدیر کل بازرسی و حکم رئیس قوه قضاییه
تبصره ـ ارتقاء به گروههای شغلی 9 و بالاتر، علاوه بر داشتن شرایط لازم، مستلزم داشتن پایه قضایی یازده می‌باشد.
10ـ گروه ده (سابقه قضایی 24 الی 27 سال ـ عدد مبناء 180)
ـ دادیار دادسرای دیوانعالی کشور
ـ دادیار دادسرای انتظامی قضات
ـ عضو معاون دیوان عالی کشور
ـ عضو علی البدل دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان
ـ رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر، کیفری استان و نظامی یک
ـ رئیس شعبه تشخیص و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی دادستان کل کشور
ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری
ـ قائم مقام و معاون قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ معاون قضایی دادسرای انتظامی قضات
ـ رئیس کل دادگستری استان
ـ دادستان عمومی و انقلاب تهران
ـ بازرس قضایی با عنوان معاون سازمان بازرسی کل کشور و حکم رئیس قوه قضاییه
11ـ گروه یازده (سابقه قضایی 27 الی 30 سال ـ عدد مبناء 190)
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
12ـ گروه دوازده (عدد مبناء 200)
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور
تبصره ـ رئیس قوه قضاییه در بالاترین گروه شغلی قضایی قرار دارد.
ماده 9ـ دارندگان سمت های قضایی در صورت توقف بیش از سه سال در هر گروه، چنانچه واجد شرایط ارتقاء به گروه بالاتر باشند، حسب‌مورد با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان یا رئیس سازمان یا مقامات مربوط و تصویب رئیس قوه قضاییه از گروه بالاتر، حداکثر تا گروه شغلی 11 برخوردار می شوند. همچنین، قضات گروه شغلی 11 ، در صورت سه سال توقف و دارا بودن شرائط فوق از مزایای گروه 12 بهره‌مند خواهد شد.
تبصره1ـ سابقه توقف در صورت عدم تغییر گروه شغلی دارندگان پایه قضایی از 15/9/1386 محاسبه خواهد شد.
تبصره2ـ قضاتی که در اجرای ماده 10 آیین‌نامه مورخ 11/9/1387 از مزایای گروه بالاتر برخوردار شده‌اند مادامی که سمت آنان تغییر نکرده است از مزایای مذکور استفاده خواهند کرد.
تبصره3ـ قضاتی که به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند و همچنین قضاتی که از حالت اشتغال استفاده می‌کنند و قضات مفقودالاثر جنگ تحمیلی، هر سه سال یک بار از گروه بالاتر و حداکثر تا گروه شغلی 11 برخوردار خواهند شد.
ماده10ـ در صورت نیاز قوه قضاییه به ادامه خدمت قضات واجد شرایط بازنشستگی و اعلام تمایل قضات مذکور، با پیشنهاد کمیسیون نقل و انتقال قضات و موافقت رئیس قوه قضاییه در قبال تعهد خدمت به ازاء هر 3 سال یکبار مازاد بر 30 سال خدمت، حقوق و مزایای یک گروه شغلی و حداکثر مزایای دو گروه شغلی به آنان اعطاء خواهد شد.
ماده11ـ دراجرای تبصره1 ماده117 قانون مدیریت خدمات‌کشوری مصوب سال1386 عدد مبنای گروه قضات به ترتیب به ‌ازای هر گروه بالاتر10واحد به عددمبنای گروه ‌قبلی اضافه می‌گردد.
ماده12ـ مزایای ایثارگری علاوه بر احتساب سطح تحصیلی بالاتر به واجدین شرایط، مطابق دستورالعمل نحوه امتیازات ایثارگری و جدول مربوطه تا ده واحد عدد مبنا و تا سقف مزایای گروه 12 قابل اعمال و پرداخت است.
تبصره ـ به قضاتی که در حین یا به سبب انجام وظیفه مورد سوء قصد قرار گیرند و کشته شوند یا دچار نقص عضو گردند یک گروه شغلی اعطاء خواهد شد.
ماده13ـ به قضات شاغل در نقاط محروم مطابق جدول زیر مزایای تا میانگین یک گروه شغلی و تا سقف گروه 12 پرداخت خواهد شد.

(جدول)

تبصره1ـ به قضات شاغل در نقاط مرزی و کمترتوسعه‌یافته درجه 3 حسب مورد به ترتیب معادل 50 و 25 درصد میانگین مزایای یک گروه شغلی پرداخت خواهد شد. فهرست حوزه‌های قضایی مذکور مطابق جدولی خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره2ـ عدد حاصل‌شده مطابق جدول بالا در حق جذب منظور نخواهد شد.
ماده14ـ مقررات این آیین‌نامه صرفاً شامل دارندگان پایه‌های قضایی می‌باشد.
ماده15ـ مشاغل قضایی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی‌نشده و یا بعداً ایجاد می‌شود با در نظر گرفتن جهات مندرج در این آیین‌نامه به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه در یکی از گروه های شغلی قرار خواهند گرفت.
تبصره ـ اختیارات رئیس قوه قضاییه در جذب، استخدام، تغییر سمت و محل خدمت و ارتقاء مقام و گروه شغلی قضات بر کلیه مقررات این آیین نامه حاکم است.
ماده16ـ این آیین‌نامه با 16 ماده و 16 تبصره به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 19/2/1389 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ 1/1/1389 قابل اجرا بوده و مزایای این اصلاحیه قابلیت تسری به تاریخ 15/9/1386 و ماقبل آن را ندارد و آیین‌نامه‌های مغایر لغو می شود.رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18988
تاریخ تصویب :
1389/2/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :