جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

ماده واحده « تغییر نام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری» شماره2038/89/دش(مصوب جلسه 660 مورخ 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 660 مورخ 24/1/1389 و بنا به پیشنهاد مورخ 15/12/1388 تولیت مدرسه عالی شهید مطهری، ماده واحده « تغییرنام مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری» را به شرح ذیل، تصویب نمود:
« ماده واحده ـ به منظور توسعه رشته‌ها و دانشکده‌های وابسته به مدرسه عالی شهید مطهری و جذب فراگیر نیروهای کیفی و تعلیم و تربیت انسان‌های عالم و مهذب در این دانشکده‌ها، عنوان و نام رسمی مدرسه عالی شهید مطهری به دانشگاه شهید مطهری تغییر می‌یابد.
تبصره1ـ روند توسعه دانشگاه، منطبق با ضوابط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌پذیرد.
تبصره2ـ به منظور حفظ اثر میراثی و سابقه تاریخی مدرسه عالی شهید مطهری، مسجد و محل کنونی این مدرسه کماکان با نام مدرسه عالی و در چارچوب وقف‌نامه مورد استفاده قرار خواهدگرفت».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19006
تاریخ تصویب :
1389/1/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :