جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سلطانیه شماره11829/310/300

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سلطانیه در جلسه مورخ10/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ کاهش مساحت حریم شهر و انطباق آن بر محدوده حریم منظر ارگ سلطانیه به گونه‌ای که حریم شهر حداکثر به 4178 هکتار برسد.
2ـ حذف کاربری « بافت فرسوده» و تبدیل آن به کاربری « مسکونی».
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19006
تاریخ تصویب :
1388/10/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهر سازی و معماری استان زنجان
موضوع :