جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

ماده واحده « اصلاح و تکمیل مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه533 مورخ 7/11/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و شماره 2372/89/دشاصلاحات بعدی آن»
(مصوب جلسه 662 مورخ 21/2/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 662 مورخ 21/2/1389 و براساس پیشنهاد مورخ 26/7/1388 دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره، ماده واحده « اصلاح و تکمیل مصوبه تشکیل حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب جلسه 533 مورخ 7/11/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و اصلاحات بعدی آن» را به‌شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ مصوبه تشکیل هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (مصوب7/11/1382 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) و اصلاحات بعدی آن (مصوب 20/4/1385 و 27/1/1387 به شرح بندهای ذیل اصلاح و تکمیل می‌شود:
1ـ با ادغام بندهای 12 و 13 ماده 3 (اصلاحی 20/4/1385 شورای عالی) یکی از دو معاون پژوهشی یا فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مشروط به حضور منظم و مؤثر در جلسات، عضو هیأت خواهند بود.
2ـ بند 7 ماده 3 (اصلاحی 20/4/1385 شورای عالی) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
«یکی از معاونان ذیربط مدیر حوزه علمیه»
3ـ بند ذیل به عنوان بند 17 به ماده 3 اضافه می‌شود:
«رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم».
4ـ تبصره الحاقی به بند 1 ماده 3 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
« ـ رئیـس هیأت، به پیشنهاد هیأت و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود.»
5 ـ تبصره ذیل به عنوان تبصره جدید الحاقی به ماده 3 اضافه می‌شود:
« دبیر هیأت توسط رئیس هیأت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، تعیین می‌شود.»
« تبصره ـ ضمن تأکید بر لزوم لغو عضویت دستگاه‌ها و مؤسسات و افراد غیرمؤثر در تولید علم و غیرمنظم در جلسات، هیأت مجاز است طبق آیین‌نامه نسبت به این امر اقدام نماید.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19016
تاریخ تصویب :
1389/2/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :