جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

رأی شماره5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی که به تصویب هیأت امنای دانشگاه شهیدبهشتی و تأیید وزیر شماره هـ/88/87علوم، تحقیقات و فناوری رسیده به عنوان مزایای مستمر تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار می‌گیرد و در حقوق بازنشستگی لحاظ می‌شود

تاریخ: 23/1/1389
شماره دادنامه: 5
کلاسه پرونده: 88/87
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای سیدباقر جلیلی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 23 دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه بیست ودوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/323 موضوع شکایت آقای سیدباقر جلیلی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقـراری حق جـذب در میـزان حقوق بازنشسـتگی به شـرح دادنامه شـماره 870 مـورخ
18/4/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه مصوبه هیأت امناء، بدون تدوین آیین‎نامه‎های مربوطه تصویب گردیده و از طرفی ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه از 1/1/1384 قابلیت اجرایی داشته است که از لحاظ تاریخ اجراء موخر بر مصوبه هیأت امناء دانشگاه مربوطه می‎باشد و از طرفی میزان فوق‎العاده‎های موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ اعضاء غیر هیأت علمی طبق ماده قانونی تعیین می‎گردد. لذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص و به استناد مواد 13 و 22 قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/389 موضوع شکایت خانم شهین منفرد به طرفیت سازمان بازنشستگی (صندوق بازنشستگی) به خواسته برقراری فوق‎العاده جذب هیأت امناء کارکنان دانشگاه شهید بهشتی در حقوق بازنشستگی، طی دادنامه شماره 2144 مورخ 22/10/1386 و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه طبق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دانشگاه‌ها و موسسات‌آموزش‌عالی... براساس آیین‎نامه و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات مصوب هیأت های امنای مربوطه که به تایید تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎رسد، اداره خواهند شد و با توجه به صورتجلسه مورخ 16/12/1383 هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی که به تایید تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز رسیده و طی شماره 1089/15 مورخ 19/2/1384 جهت ابلاغ و اجراء به دانشگاه ارسال گردیده است و با عنایت به اینکه سازمان طرف شکایت دفاع موثر و موجهی در رد شکایت مطروحه اقامه وابراز ننموده لذا با وارد دانستن شـکایت حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مسـتشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

با احراز تعارض آراء فوق‎الذکر، نظر به اینکه مطابق بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383، دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‎ربط می‎باشند، صرفاً براساس آیین‎نامه‎ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیأتهای امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‎رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری ومالی و استخدامی اداره خواهند شد و با توجه به اینکه هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی به موجب مصوبه مورخ 16/2/1383، فوق‎العاده جذب کارکنان غیر هیأت علمی را به عنوان مزایای مستمر کارکنان تلقی و مشمول کسر کسورات بازنشستگی قرار داده و مصوبه هیأت امناء به تایید وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است، لذا دادنامه شماره 2144 مورخ 22/10/1386 شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن این معنی است، موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی مطابق بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19023
تاریخ تصویب :
1389/1/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان بازنشستگی كشوری
موضوع :