جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب 2001 میلادی شماره68318(1380 هجری شمسی)

وزارت راه و ترابری
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستم‌های) مضر ضدخزه بر روی کشتیها مصوب2001 میلادی (1380هجری شمسی) که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 21214/394 مورخ 26/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیها مصوب 2001 میلادی (1380 هجری شمسی)

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های (سیستمهای) مضر ضدخزه بر روی کشتیها، مصوب 2001میلادی (1380هجری شمسی) به شرح پیوست ملحق گردد و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.
تبصره1ـ وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) مسؤول اجراء کنوانسیون خواهد بود که با نظارت و پشتیبانی کارشناسی سازمان حفاظت محیط‌زیست عمل خواهد نمود و تغییر آن برعهده دولت می‌باشد.
تبصره2ـ ارجاع به داوری موضوع ماده(14) کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوط است.
تبصره3ـ دولت موظف است کلیه اصلاحیه‌های موضوع ماده(16) کنوانسیون را در مهلت مناسب و قبل از انقضاء مهلت مورد نظر در ماده مذکور طبق اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جهت تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی اعلام نماید.

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های(سیستمهای) مضرضدخزه برروی‌کشتیها مصوب 2001 میلادی ‌(1380 هجری شمسی)

مقدمه
طرفهای این کنوانسیون، با در نظر گرفتن این که مطالعات و بررسیهای علمی‌صورت گرفته توســط دولتها و سازمانهای صلاحیتدار بین¬المللی نشان داده‌اند که بعضی از سامانه‌های (سیستمهای) ضد خزه که در کشتیها به کار می‌روند، به طور ذاتی دارای خطر سمیت و سایر اثرات مزمن بر موجودات زنده دریایی با اهمیت زیست شناختی و اقتصادی می‌باشد و ممکن است در اثر استفاده از غذاهای دریایی متأثر از چنین موادی، سلامت انسان نیز به مخاطره افتد،
به ویژه با توجه به نگرانی شدید در مورد سامانه‌های (سیستمهای) ضد خزه‌ای که از ترکیبات آلی حاوی قلع به عنوان زیست‌کش استفاده می‌کنند و با اعتقاد بر این که ورود این ترکیبات آلی حاوی قلع به محیط‌زیست باید متوقف شود،
با یادآوری این که فصل(17) دستورکار ‌(21) فراهمایی‌(کنفرانس) سازمان ملل متحد درخصوص محیط‌زیست و توسعه، مورخ 1992 میلادی‌(1371هجری‌شمسی)، از کشورها می‌خواهد در جهت کاهش آلودگی ناشی از ترکیبات آلی حاوی قلع به‌کار رفته در سامانه‌های (سیستمهای) ضد خزه اقدام نمایند،
همچنین با یادآوری این که قطعنامه شماره‌(21) 895.الف مورخ 25 نوامبر 1999 میلادی‌ (4/9/1378 هجری‌شمسی)، مصوب مجمع سازمان بین‌المللی دریانوردی، کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی سازمان‌(ام.ای.پی.سی) را موظف می¬نماید که کار در خصوص تهیه سریع سند حقوقی جهان شمول به منظور پرداختن به اثرات زیان‌آور سامانه‌های (سیستمهای) ضد خزه به عنوان موضوعی فوری مورد توجه قرار دهد،
با آگاهی از رویکرد احتیاطی مندرج در اصل‌(15) اعلامیه ریو درباره محیط‌زیست و توسعه که در قطعنامه شماره‌(37)67 (ام.ای.پی.سی) مصوب 15‌سپتامبر 1995 میلادی ‌(24/6/1374) کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی مورد استناد قرار گرفته است،
با تصدیق اهمیت حفاظت ازمحیط‌زیست دریایی و سلامت انسان در مقابل اثرات نامطلوب سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه،
همچنین با علم به‌این که استفاده از سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه به منظور جلوگیری از تجمع موجودات زنده بر روی سطح کشتیها از اهمیت حیاتی جهت تجارت کارآمد، کشتیرانی و جلوگیری از گسترش موجودات زنده مضر دریایی و عوامل بیماری‌زا برخوردار می‌باشد،
به علاوه با تصدیق ضرورت تداوم توسعه سامانه‌های (سیستمهای) ضدخزه‌ای که مؤثر و از نظر زیست محیطی ایمن باشند و ترغیب جایگزینی سامانه‌های (سیستمهای) مضر توسط سامانه‌های(سیستمهای) دارای ضرر کمتر یا ترجیحاً بدون ضرر،
به شرح زیر توافق نموده¬اند:
ماده1ـ تعهدات کلی
1ـ هر طرف این کنوانسیون تعهد می‌نماید که به منظور کاهش یا حذف اثرات نامطلوب ناشی از کاربرد سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه بر محیط‌زیست دریایی و سلامت انسان، کلیه مفاد آن را به طور تمام و کمال اجراء نماید.
2ـ پیوستهای این کنوانسیون جزء لاینفک آن می‌باشد. به جز در مواردی که به نحو دیگری تصریح شده باشد،
هر گونه استناد به‌این کنوانسیون همزمان به منزله استناد به ضمائم آن نیز می‌باشد.
3ـ هیچ یک از مفاد این کنوانسیون نباید به گونه‌ای تفسیر گردد که کشوری را از انجام اقدامات مشترک یا انفرادی شدیدتر برای حذف یا کاهش اثرات نامطلوب سامانه‌های (سیستمهای) ضد خزه بر محیط‌زیست که طبق حقوق بین‌المللی می‌باشد باز دارد.
4ـ طرفها باید تلاش نمایند تا در جهت اجراء، انطباق و اعمال مؤثر این کنوانسیون همکاری نمایند.
5 ـ طرفها تعهد می‌نمایند که از توسعه مستمر سامانه‌های(سیستمهای) ضدخزه¬ای که مؤثر و از نظر محیط‌زیستی ایمن باشد حمایت نمایند.
ماده 2ـ تعاریف
از نظر این کنوانسیون به جز در مواردی که به نحو دیگری تصریح شده باشد:
1ـ « دستگاه اجرائی» به معنای دولت کشوری است که کشتی تحت اجازه آن فعالیت می‌نماید. در رابطه با کشتی که محق به برافراشتن پرچم یک کشور است، دستگاه اجرائی، دولت همان کشور است. در مورد سکوهای ثابت یا شناوری که در حال اکتشاف و بهره‌برداری از بستر دریا و زیر بستر آن در مجاورت ساحلی می‌باشند که کشور ساحلی بر آنها حقوق حاکمیتی را برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی آنها اعمال می‌کند، دستگاه اجرائی، دولت کشور ساحلی مربوط خواهد بود.
2ـ « سامانه‌(سیستم) ضد خزه » به معنای پوشش، رنگ، پرداخت سطح، سطح یا ابزاری است که به منظور کنترل یا جلوگیری از چسبیدن موجودات زنده ناخواسته بر روی بدنه کشتی به کار برده می‌شود.
3ـ « کارگروه »‌به معنای کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی سازمان است.
4ـ « ظرفیت ناخالص» به معنای ظرفیت ناخالصی است که طبق مقررات اندازه‌گیری ظرفیت، مندرج در پیوست‌(1) کنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت کشتیها، مصوب 1969 میلادی‌(1348 هجری‌شمسی)، یا هر کنوانسیون جایگزین محاسبه شده باشد.
5 ـ « سفر بین‌المللی» به معنای سفری است که توسط کشتی محق به برافراشتن پرچم یک کشور، به بندر، کارخانه کشتی‌سازی یا پایانه فراساحلی تحت صلاحیت کشور دیگری یا بالعکس انجام پذیرد.
6 ـ « طول» به معنای طولی است که در کنوانسیون بین‌المللی خط شاهین، مصوب 1966 میلادی ‌(1345هجری‌شمسی)، آن‌طور که توسط پروتکل مربوط به آن در سال 1988 میلادی ‌(1367 هجری‌شمسی) اصلاح شده، یا هر کنوانسیون جایگزین تعریف شده است.
7ـ « سازمان» به معنای سازمان بین‌المللی دریانوردی است.
8 ـ « دبیر کل» به معنای دبیر کل سازمان است.
9ـ « کشتی» به معنای شناوری از هر نوع است که در محیط‌زیست دریایی فعالیت می‌نماید و شامل قایق¬های پرنده‌(هیدروفویل)، هاورکرافت¬ها، زیردریاییها، واحدهای شناور، سکوهای ثابت یا شناور، واحدهای ذخیره ساز شناور‌(« اف اس یو»ها) و واحدهای شناور تولید، ذخیره سازی و تخلیه‌(« اف پی اس اُ»ها) است.
10ـ « گروه فنی» مجموعه‌ای است متشکل از نمایندگان طرفها، اعضاء سازمان، سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن، سازمانهایی بین دولتی که با سازمان موافقتنامه‌هایی را منعقد نموده¬اند و سازمانهایی غیردولتی که در موقعیت مشاوره‌ای با سازمان هستند و ترجیحاً‌باید شامل نمایندگانی از مؤسسات و آزمایشگاههای فعال در زمینه تجزیه و تحلیل سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه باشند . این نمایندگان باید دارای تخصصی لازم در زمینه تبعات و اثرات زیست محیطی، اثرات سم شناختی، زیست شناسی دریایی، سلامت انسان، تجزیه و تحلیل اقتصادی، مدیریت خطر، کشتیرانی بین‌المللی، فناوری اندود نمودن سامانه‌های(سیستمهای) ضدخزه یا سایر زمینه¬های تخصصی لازم به منظور بررسی عینی مزایای فنی یک پیشنهاد جامع باشند.
ماده3ـ دامنه شمول
1ـ این کنوانسیون جز در مواردی که در این کنوانسیون به گونه‌ای دیگر تصریح شده باشد، در مورد کشتیهای زیر اعمال ‌می‌گردد:
الف) کشتیهایی که محق به برافراشتن پرچم یک طرف هستند؛
ب) کشتیهایی که محق به برافراشتن پرچم یک طرف نیستند، اما تحت حاکمیت یکی از طرفها فعالیت می‌کنند؛ و
پ) کشتیهایی که وارد یک بندر، کارخانه کشتی‌سازی، یا پایانه فراساحلی یک طرف می‌شوند، اما شامل جزءهای‌(الف) یا‌(ب) نیستند.
2ـ این کنوانسیون در مورد کشتیهای جنگی، کشتیهای تدارکاتی یا سایر کشتیهایی که تحت مالکیت یا بهره‌برداری یکی از طرفها هستند و در حال حاضر صرفاً جهت خدمات دولتی غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرند، اعمال نمی‌گردد. با این وجود، هر طرف باید با اتخاذ اقدامات مناسب بدون واردکردن خللی بر عملیات یا قابلیتهای عملیاتی این‌گونه کشتیها که تحت مالکیت یا بهره‌برداری آن طرف می‌باشند، اطمینان حاصل کند که‌این‌گونه کشتیها تا حدمتعارف و عملی، طبق الزامات این کنوانسیون فعالیت می‌نمایند.
3ـ طرفها باید در صورت لزوم الزامات این کنوانسیون را در مورد کشتیهای دولتهای غیرطرف این کنوانسیون جهت حصول اطمینان از این که رفتار مطلوبتری در مورد این کشتیها اعمال نمی‌شود، اعمال نمایند.
ماده4ـ کنترل‌‌سامانه‌های(سیستمهای) ضدخزه
1ـ هر طرف باید طبق الزامات مندرج در پیوست‌(1)، موارد زیر را ممنوع و یا محدود نماید:
الف) استعمال، استعمال مجدد، نصب یا استفاده از سامانه‌های (سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتیهای موضوع جزء‌های‌(الف) یا‌ (ب) بند‌(1) ماده‌(3)؛ و
ب) استعمال، استعمال مجدد، نصب یا استفاده از چنین سامانه‌هایی(سیستمهایی) بر روی کشتیهای موضوع جزء‌ (پ) بند ‌(1) ماده‌ (3) ، هنگام حضور کشتی در بندر، کارخانه کشتی‌سازی، یا پایانه فراساحلی یکی از طرفها و باید برای حصول اطمینان از رعایت الزامات توسط چنین کشتیهایی، اقدامات مؤثری را به عمل آورد.
2ـ کشتیهای دارای سامانه‌(سیستم) ضدخزه که بر اساس اصلاحیه پیوست‌(1)، متعاقب لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون کنترل می‌شوند، می‌توانند سامانه‌(سیستم) مزبور را تا زمـان برنامه‌ریزی شـده تجدید بعدی آن سامانه‌(سیستم)، حفظ نمایند، اما تحت هیچ شرایطی این زمان نباید از‌ شصت‌ماه بعد از استعمال این‌گونه سامانه‌ها(سیستمها) تجاوز نماید، مگر آن که کارگروه مقرر نماید که شرایط استثنائی وجود دارد که اعمال کنترل زودتر را ایجاب می‌نماید.
ماده5 ـ کنترل‌مواد زائد پیوست (1)
یک طرف با در نظر گرفتن قواعد، استانداردها و الزامات بین‌المللی باید اقدامات مناسبی را در سرزمین خویش اتخاذ نماید تا مقرر کند مواد زائد ناشی از استفاده یا برداشتن یک سامـانه ‌(سیستم) ضدخزه کنـترل شده در پیوست‌(1)، به روشی ایمن و مورد قبول از نظر زیست‌محیطی در جهت حفظ سلامت انسان و محیط‌زیست، جمع‌آوری، جابه‌جا، پردازش و دفع شود.
ماده6 ـ فرآیند پیشنهاد اصلاحات کنترل‌سامانه‌های(سیستمهای) ضدخزه
1ـ هر طرف می‌تواند اصلاحیه‌پیوست‌(1) را مطابق این ماده پیشنهاد نماید.
2ـ پیشنهاد اولیه باید حاوی اطلاعات خواسته شده در پیوست‌(2) باشد و به سازمان تسلیم گردد. سازمان پس از دریافت پیشنهاد، باید آن را به اطلاع طرفها، کشورهای عضو سازمان، سازمان ملل‌متحد و نهادهای تخصصی آن و سازمانهایی بین دولتی که موافقتنامه‌هایی را با سازمان منعقد نموده‌اند و سازمانهایی غیردولتی که در موقعیت مشاوره‌ای با سازمان هستند، برساند و در اختیار آنها قرار دهد.
3ـ کارگروه باید درخصوص نیاز یا عدم نیاز سامانه‌(سیستم) ضدخزه مورد بحث به بررسی دقیق‌تر بر اساس پیشنهاد اولیه تصمیم‌گیری نماید. چنانچه کارگروه مقرر نماید که بررسی دقیق‌تری لازم است، باید از طرف پیشنهاددهنده بخواهد پیشنهاد جامعی حاوی اطلاعات مورد نیاز پیوست‌ (3) را به کارگروه تسلیم نماید، مگر آن که پیشنهاد اولیه حاوی تمام اطلاعات مورد لزوم پیوست ‌(3) نیز باشد. در صورتی که کارگروه معتقد باشد تهدید خسارت جدی یا برگشت ناپذیر وجود دارد، نبود قطعیت کامل علمی‌نباید به عنوان علتی برای جلوگیری از تصمیم‌گیری جهت ادامه ارزیابی پیشنهاد، استفاده گردد. کارگروه باید طبق ماده‌(7)، گروه فنی را تشکیل دهد.
4ـ گروه فنی باید پیشنهاد جامع را همراه با هر گونه اطلاعات اضافه‌ای که توسط هر یک از واحدهای ذی‌نفع ارائه شده است بررسی کند و ارزیابی و گزارشی را در مورد این که آیا این پیشنهاد ثابت می‌کند که امکان وجود خطر غیرمتعارف اثرات منفی بر سایر موجودات زنده غیر هدف یا سلامت انسان به‌گونه‌ای است که اصلاح پیوست‌(1) را ایجاب نماید. در این رابطه:
الف) بررسی گروه فنی باید شامل موارد زیر باشد:
1) ارزیابی رابطه بین سامانه‌(سیستم) ضدخزه مورد بحث و اثرات منفی مشاهده شده مربوط در محیط‌زیست یا بر سلامت انسان که شامل مصرف غذاهای دریایی تحت تأثیر قرار گرفته می‌شود اما محدود به آن نمی‌گردد یا از طریق مطالعات کنترل شده بر اساس اطلاعات مشروح در پیوست‌(3) و هر گونه اطلاعات مربوط دیگری که آشکار شود؛
2) ارزیابی کاهش خطر بالقوه منتسب به اقدامات کنترلی پیشنهادی و هرگونه اقدامات کنترلی دیگر که ممکن است مدنظر گروه فنی باشد؛
3) بررسی اطلاعات موجود در مورد امکان سنجی فنی اقدامات کنترلی و مقرون به صرفه بودن آن پیشنهاد؛
4) بررسی اطلاعات موجود درباره سایر اثرات ناشی از ارائه ‌این‌گونه اقدامات کنترلی در ارتباط با:
ـ محیط‌زیست ‌(شامل هزینه مربوط به عدم فعالیت و تأثیر بر کیفیت هوا اما محدود به آن نمی‌گردد)؛
ـ مسائل بهداشتی و ایمنی کارخانه کشتی‌سازی ‌(یعنی تأثیر بر روی کارکنان کشتی‌سازی)؛
ـ هزینه¬ای که برای کشتیرانی بین‌المللی و سایر بخشهای مربوط در بر دارد، و
5) بررسی در دسترس بودن جایگزینهای مناسب، از جمله بررسی خطر¬های بالقوه جایگزینها.
ب) گزارش گروه فنی باید به صورت مکتوب باشد و هر یک از ارزیابی‌ها و ملاحظات موضوع جزء ‌(الف) را لحاظ نماید، مگر آن که گروه فنی پس از ارزیابی موضوع ردیف‌(1) جزء ‌(الف) با تشخیص این که پیشنهاد مطرح شده نیازمند بررسی بیشتر نیست تصمیم بگیرد ارزیابی‌ها و ملاحظات مشروح در ردیف‌های‌(2) تا ‌(5) جزء‌(الف) را ادامه ندهد.
پ) گزارش گروه فنی باید، از جمله شامل توصیه‌ای باشد که‌آیا کنترلهای بین‌المللی به موجب این کنوانسیون، در مورد سامانه‌(سیستم) ضدخزه موردبحث براساس تناسب اقدامات کنترلی خاص مطروح در پیشنهاد جامع توجیه دارد یا این که گروه اقدامات کنترلی دیگری را مناسبتر می‌داند.
5 ـ گزارش گروه فنی باید قبل از بررسی توسط کارگروه، به اطلاع تمام طرفها، اعضاء سازمان، سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن، سازمانهایی بین دولتی که با سازمان موافقتنامه¬هایی را منعقد نموده¬اند و سازمانهایی غیردولتی که در موقعیت مشاوره‌ای با سازمان هستند، برسد. کارگروه باید با توجه به گزارش گروه‌ فنی در مورد تأیید پیشنهادهای ارائه شده برای اصلاح پیوست ‌(1) و درصورت اقتضاء هرگونه تغییرات مربوط به آن، تصمیم‌گیری نماید.
در صورتی‌که گزارش مزبور نشان دهنده تهدید خسارت جدی یا برگشت‌ناپذیر باشد، صرف فقدان قطعیت علمی‌کامل نباید به خودی خود به عنوان علتی برای ممانعت از تصمیم در مورد ثبت سامانه‌(سیستم) ضد خزه در پیوست‌(1) استفاده شود. چنانچه کارگروه اصلاحیه¬های پیشنهادی پیوست ‌(1) را تصویب کند این اصلاحیه¬ها باید طبق جزء‌(الف) بند ‌(6) ماده ‌(16) منتشر شوند. تصمیم به عدم‌تصویب پیشنهاد مزبور نباید مانعی برای ارائه پیشنهاد جدید در مورد یک سامانه‌(سیستم) ضدخزه خاص با توجه به اطلاعات تازه به دست آمده باشد.
6 ـ فقط طرفها می‌‌توانند در تصمیم‌گیریهای کارگروه به شرح مذکور دربندهای‌(3) و‌(5) شرکت نمایند.
ماده7ـ گروههای فنی
1ـ کارگروه پس از دریافت پیشنهاد جامع، اقدام به تشکیل گروه فنی براساس ماده‌(6) خواهد نمود. در مواردی که چند پیشنهاد به طور همزمان یا متعاقب هم دریافت شوند، کارگروه می‌تواند در صورت لزوم یک یا چند گروه فنی تشکیل دهد.
2ـ هر طرف می‌تواند در مباحث گروههای فنی شرکت نماید و باید از نظرات تخصصی کارشناسان مربوط که در اختیار آن طرف است استفاده نماید.
3ـ کارگروه باید در مورد شرح وظایف، ساختار و فعالیت گروههای فنی تصمیم‌گیری نماید. چنین مواردی باید در مورد حفظ هر اطلاعات محرمانه‌ایی که ممکن است ارائه شود، پیش‌بینی‌های لازم را به عمل آورد. گروههای فنی می‌توانند جلساتی را در صورت نیاز تشکیل دهند، اما باید تلاش نمایند که فعالیتهای خود را از طریق مکاتبه یا پست الکترونیکی در صورت اقتضاء یا سایر رسانه‌ها، انجام دهند.
4ـ فقط نمایندگان طرفها می‌توانند در تنظیم هر توصیه‌ای به کارگروه به موجب ماده‌(6) شرکت نمایند. گروه فنی باید تلاش کند بین نمایندگان طرفها اتفاق رأی حاصل گردد. در صورتی که اتفاق رأی حاصل نشود، گروه فنی باید دیدگاههای نمایندگان اقلیت را منعکس کند.
ماده8 ـ تحقیقات علمی‌و فنی و پایش
1ـ طرفها باید برای ارتقاء و تسهیل تحقیقات علمی‌ و فنی مربوط به اثرات سامانه‌های (سیستمهای) ضدخزه و نیز پایش این اثرات، اقدامات مقتضی را به عمل آورند. به ویژه ‌این تحقیقات باید شامل مشاهده، اندازه‌گیری، نمونه‌برداری، ارزیابی و تجزیه و تحلیل اثرات سامانه‌های(سیستمهای) ضدخزه باشد.
2ـ هر طرف باید به منظور تحقق اهداف کنوانسیون، دسترسی به اطلاعات مربوط زیر را برای سایر طرفهای درخواست¬کننده فراهم نماید:
الف) فعالیتهای علمی‌و فنی انجام شده طبق این کنوانسیون؛
ب) برنامه‌های فناورانه و علمی‌دریایی و اهداف آنها؛ و
پ) اثرات مشاهده شده از برنامه‌های پایش و ارزیابی برنامه‌های مربوط به سامانه‌های (سیستمهای) ضدخزه.
ماده9ـ ارتباط و تبادل اطلاعات
1ـ هر یک از طرفها تعهد می‌کند که موارد زیر را به سازمان اطلاع دهد:
الف) فهرستی از بازرسان منتخب یا سازمانهایی شناخته شده را که اختیار یافته‌اند به نمایندگی از آن طرف، اداره امور مربوط به کنترل سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه طبق این‌کنوانسیون را انجام دهند جهت‌انتشار بین طرفها و اطلاع مأمورین‌آنها. از این رو دستگاه اجرائی باید سازمان را از مسؤولیت‌های خاص و شرایط اختیارات تفویض شده به بازرسان منتخب یا سازمانهای شناخته شده، مطلع نماید، و
ب) اطلاعات مربوط به هرگونه سامانه‌(سیستم) ضدخزه تأیید شده، محدود شده، یا ممنوع شده به موجب قوانین داخلی خود به صورت سالانه.
2ـ سازمان، باید اطلاعاتی را که به موجب بند‌(1) دریافت داشته است،‌به هرطریق مناسب دردسترس قرار دهد.
3ـ برای سامانه‌های (سیستمهای) ضدخزه تأیید شده، ثبت شده، یا مجاز شمرده شده توسط یک طرف، چنین طرفی باید درصورت درخواست دیگر طرفها، اطلاعات مربوط را که بر مبنای آنها تصمیم‌گیری کرده است از جمله اطلاعات پیش‌بینی‌شده در پیوست ‌(3) یا سایر اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی سامانه‌(سیستم) ضدخزه را در اختیار آنها قرار دهد، یا از سازندگان این‌گونه سامانه‌ها (سیستمها) بخواهد این ‌اطلاعات ‌را در اختیار طرفهای ‌درخواست‌کننده قرار دهند. اطلاعاتی‌که به موجب‌قانون تحت حفاظت است، نباید ارائه گردد.
ماده10 ـ بازرسی و صدور گواهینامه
هر یک از طرفها باید اطمینان حاصل نماید که کشتیهایی که محق به برافراشتن پرچم آن طرف هستند یا با اجازه آن فعالیت می‌کنند، طبق مقررات مندرج در پیوست‌(4) مورد بازرسی قرار می‌گیرند و برای آنها گواهینامه صادر می‌شود.
ماده11 ـ بازدید کشتیها و کشف موارد نقض
1ـ کشتی‌که‌این کنوانسیون در مورد آن اعمال شود می‌تواند در هر بندر، کارخانه کشتی‌سازی یا پایانه فراساحلی به منظور تعیین این که آیا کشتی مزبور با این کنوانسیون مطابقت دارد، توسط مأمورین مجاز یک طرف مورد بازرسی قرار گیرد. به جز مواردی که قرائن روشنی مبنی بر نقض این کنوانسیون توسط یک کشتی موجود باشد، چنین بازرسیهایی باید محدود به موارد زیر گردد:
(الف) تأیید این که در صورت لزوم، گواهینامه بین‌المللی معتبر سامانه ‌(سیستم) ضدخزه یا اظهارنامه سامانه‌(سیستم)ضدخزه روی کشتی وجود دارد؛ و یا
(ب) نمونه برداری مختصر از سامانه‌(سیستم) ضدخزه کشتی به طوری که با در نظر گرفتن دستورالعمل¬های تهیه شده توسط سازمان1 تأثیری بر یکپارچگی، ساختار یا عملکرد سامانه‌(سیستم)ضدخزه نداشته باشد. در هر حال، زمان لازم برای پردازش نتایج نمونه‌برداریها نباید مبنایی برای جلوگیری از حرکت و عزیمت کشتی تلقی گردد.
2ـ اگر قرائنی روشن برای باور این مطلب وجود داشته باشد که کشتی این کنوانسیون را نقض نموده، می‌توان با در نظر گرفتن دستورالعملهای تهیه شده توسط سازمان بازرسی کاملی را به عمل آورد.2
3ـ چنانچه کشف گردد که کشتی این کنوانسیون را نقض نموده است، طرفی که بازدید را انجام می‌دهد می‌تواند اقداماتی در جهت اخطار، متوقف نمودن، اخراج یا ممانعت از ورود کشتی به بنادر خود به عمل آورد. طرفی که به علت عدم انطباق کشتی با این کنوانسیون چنین اقدامی‌را علیه کشتی به عمل می‌آورد، باید بدون درنگ دستگاه اجرائی کشتی مربوط را از این امر مطلع نماید.
4ـ طرفها باید در زمینه کشف موارد نقض و اجراء این کنوانسیون با یکدیگر همکاری نمایند. همچنین یک طرف می‌تواند براساس دریافت درخواستی برای بازدید یک کشتی از سوی طرف دیگر که همراه با ادله کافی مبنی بر این باشد که کشتی در مغایرت با این کنوانسیون فعالیت می‌نماید یا فعالیت کرده است، کشتی را در هنگام ورود به بنادر، کارخانه کشتی‌سازی یا پایانه فراساحلی تحت صلاحیت خود، بازدید نماید. گزارش چنین بازدیدی باید برای طرف درخواست‌کننده و مقام صلاحیتدار دستگاه اجرائی کشتی مذکور ارسال گردد تا اقدام مقتضی بر اساس این کنوانسیون به عمل آید.
ماده12ـ موارد نقض
1ـ هرگونه نقض این کنوانسیون ممنوع است و باید به موجب قوانین دستگاه اجرائی کشتی مربوط ضمانت‌اجراءهائی برای نقض در هر کجا که رخ دهد، وضع شود. هنگامی‌که دستگاه اجرائی ذی‌ربط از چنین نقضی مطلع گردد، باید موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و می‌تواند از طرف گزارش دهنده درخواست نماید دلایل بیشتری را در رابطه با نقض ادعاء شـده ارائه دهد. در صـورتی که دستـگاه اجرائی متقاعد گردد که دلایل کـافی برای
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به دستورالعمل نمونه‌گیری مختصر سامانه‌های(سیستم‌های) ضدخزه کشتی‌ها مصوب کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی سازمان به موجب قطعنامه‌(49) 104(ام.ای.پی.سی)، مراجعه کنید.
2ـ به دستورالعمل بازرسی سامانه‌های(سیستم‌های) ضدخزه کشتی‌ها مصوب کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی سازمان به موجب قطعنامه‌(49) 105(ام.ای.پی.سی) مراجعه کنید.
پیگیری نقض مورد ادعاء وجود دارد، باید هر چه سریعتر بر اساس قوانین خود در این زمینه اقدام نماید. دستگاه اجرائی باید بدون درنگ طرفی که نقض مورد ادعاء را گزارش کرده و همچنین سازمان را از اقدامات به عمل آمده مطلع سازد. در صورتی که دستگاه اجرائی ظرف یک سال پس از دریافت اطلاعات هیچ‌گونه اقدامی‌را به عمل نیاورد، باید مراتب را به طرف گزارش‌کننده نقض مورد ادعاء، اطلاع دهد.
2ـ هر گونه نقض این کنوانسیون در قلمرو صلاحیت هر طرف ممنوع می‌باشد و باید ضمانت‌اجراءهایی براساس قوانین آن طرف در نظر گرفته شود. هرگاه چنین نقضی صورت گیرد، آن طرف باید به یکی از دو صورت زیر عمل کند:
الف) طبق قوانین خود پیگیری را به عمل آورد؛ یا
ب) آن اطلاعات و ادله‌ای را که ممکن است در مورد نقض انجام شده دراختیار داشته باشد، به دستگاه اجرائی کشتی ذی‌ربط ارائه دهد.
3ـ ضمانت‌اجراءهای وضع‌شده به موجب قوانین یک طرف در اجراء این ماده، ‌باید به اندازه‌ای شدید باشد که انگیزه نقض این کنوانسیون را در هرجا کاهش دهد.
ماده13ـ تأخیر یا متوقف کردن ناموجه کشتیها
کلیه تلاش‌های ممکن باید به عمل آید تا از متوقف کردن یا ایجاد تأخیر ناموجه کشتی به موجب مواد‌(11) یا‌ (12) اجتناب شود.
2ـ هنگامی‌که کشتی بدون دلایل موجه با تأخیر یا توقف به موجب مواد‌(11) یا ‌(12) مواجه گردد، محق به دریافت غرامت برای هرگونه ضرر و زیان وارده خواهد بود.
ماده14ـ حل و فصل اختلافات
طرفها باید هر گونه اختلافی در ارتباط با تفسیر یا اجراء این کنوانسیون را از طریق مذاکره، تحقیق، میانجی‌گری، مصالحه، داوری، رسیدگی قضائی، رجوع به سازمانها یا ترتیبات منطقه‌ای و یا سایر روش¬های مسالمت آمیز به انتخاب خویش بین خود حل و فصل نمایند.
ماده 15ـ ارتباط با حقوق بین‌الملل دریاها
هیچ چیز در این کنوانسیون نباید به حقوق و تعهدات هر کشور بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده است، خللی وارد نماید.
ماده 16ـ اصلاحات
1ـ این کنوانسیون ممکن است به هر یک از روشهای ذکر شده در بندهای زیر اصلاح شود.
2ـ اصلاحات پس از بررسی در سازمان:
الف) هر طرفی می‌تواند اصلاح این کنوانسیون را پیشنهاد نماید. اصلاحیه پیشنهادی باید به دبیر کل تسلیم گردد و دبیر کل باید حداقل‌شش‌ماه قبل از بررسی اصلاحیه، آن را به طرفها و اعضاء سازمان ارسال نماید. در صورت ارائه پیشنهادی در مورد اصلاح پیوست‌(1)، این پیشنهاد باید قبل از بررسی به موجب این ماده، طبق ماده‌(6) مورد رسیدگی قرار گیرد.
ب) اصلاحیه‌ای که به شرح فوق پیشنهاد و ارسال شده است، باید جهت بررسی به کارگروه ارجاع داده شود. طرفها اعم از آن که عضو سازمان باشند یا نباشند، محق به شرکت در مراحل بررسی و تصویب اصلاحیه توسط کارگروه خواهند بود.
پ) اصلاحیه‌ها باید با اکثریت دو سوم طرفهای حاضر و رأی‌دهنده در کارگروه مورد تصویب قرار گیرد، مشروط بر آن که حداقل یک سوم طرفها در زمان رأی‌گیری حضور داشته باشند.
ت) اصلاحیه‌های مصوب طبق جزء‌(پ) باید توسط دبیرکل، جهت پذیرش برای طرفها ارسال گردد.
ث) یک اصلاحیه در شرایط زیر پذیرفته شده تلقی خواهد شد :
1) اصلاحیه یکی از مواد این کنوانسیون در تاریخی پذیرفته شده تلقی می‌گردد که دو سوم طرفها، پذیرش خود را به دبیر کل اطلاع داده باشند.
2) اصلاحیه پیوست، دوازده ماه پس از تاریخ تصویب آن یا هر تاریخ دیگری که کارگروه تعیین نماید، پذیرفته شده تلقی می‌گردد. در هر حال چنانچه تا آن تاریخ بیش از یک سوم طرفها اعتراض خود را در مورد آن اصلاحیه به اطلاع دبیرکل برسانند، این اصلاحیه پذیرفته شده تلقی نمی‌شود.
ج) اصلاحیه در شرایط زیر لازم الاجراء خواهد شد:
1) اصلاحیه یکی از مواد این کنوانسیون، شش ماه پس از تاریخی که در آن طبق ردیف‌(1) جزء‌(ث) پذیرفته شده تلقی شده است، برای طرفهایی که پذیرش آن را اظهار نموده‌اند، لازم الاجراء خواهد شد.
2) اصلاحیه پیوست‌(1)، شش ماه پس از تاریخی که در آن تاریخ پذیرفته‌شده تلقی گردیده است برای کلیه طرفها لازم‌الاجراء می‌گردد، به استثنای هر طرفی که دارای شرایط زیر باشد:
اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه مورد نظر، طبق ردیف‌(2) جزء‌(ث) اعلام نموده و از آن صرف‌نظر نکرده باشد؛
2ـ قـبل از لازم الاجراء شدن چنین اصلاحیه‌ای به دبیرکل اطلاع داده باشد که اصلاحیه مـزبور فقط پس از اطلاعیه متعاقب در مـورد پذیرش، برای آن لازم‌الاجـراء خواهد گردید؛ یا
3ـ در زمان سپردن سند تنفیذ، پذیرش یا تصویب یا الحاق به کنوانسیون اعلام نموده باشد که اصلاحات پیوست‌(1) تنها وقتی برای آن لازم‌الاجراء می‌گردد که به دبیرکل اعلام کند که‌این اصلاحات را پذیرفته است.
(3) اصلاحیه پیوستی غیر از پیوست ‌(1)، شش ماه پس از تاریخی که در آن تاریخ پذیرفته شده تلقی گردیده است، برای کلـیه طرفها لازم‌الاجراء می‌گردد، به ‌استثناء طرفهایی که طبق ردیف‌(2) جزء‌(ث) اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه اعلام کرده و از آن صرف‌نظر نکرده باشند؛
چ)
1) طرفی که طبق قسمت‌(1) ردیف ‌(2) یا‌ (3) جزء‌ (ث) اعتراض خود را نسبت به اصلاحیه اعلام نموده باشد، می‌تواند متعاقباً مراتب پذیرش اصلاحیه را به دبیرکل اعلام دارد. چنین اصلاحیه‌ای برای آن طرف شش ماه پس از تاریخ اعلام پذیرش یا در تاریخی که اصلاحیه لازم الاجراء می‌گردد، هر کدام که دیرتر باشد، لازم الاجراء می‌شود.
2) اگر طرفی که به ترتیب اطلاعیه یا بیانیه‌موضوع قسمت‌ (2) ردیف ‌(2) یا‌ (3) جزء‌(ث) را صادر کرده است پذیرش خود را در مورد اصلاحیه به دبیرکل اطلاع دهد، چنین اصلاحیه‌ای شش ماه پس از تاریخ اطلاعیه پذیرش آن طرف یا در تاریخ لازم‌الاجراء شدن آن اصلاحیه، هر کدام که دیرتر باشد، برای طرف مزبور لازم‌الاجراء می‌گردد.
3) اصلاحیه توسط یک کنفرانس:
الف) در صورت درخواست یک طرف و موافقت حداقل یک سوم طرفها، سازمان باید برای بررسی اصلاحات این کنوانسیون، فراهمایی‌(کنفرانس) طرفها را تشکیل دهد.
ب) اصلاحیه‌ای که توسط چنین فراهمایی با رأی اکثریت دو سوم طرفهای حاضر و رأی دهنده تصویب گردد، توسط دبیر کل جهت پذیرش به همه طرفها ارسال خواهد شد.
پ) اصلاحیه به ترتیب طبق رویه¬های مشروح در جزء‌های‌(ث) و‌ (ج) بند‌(2) این ماده پذیرفته‌شده تلقی و لازم¬الاجراء خواهد شد، مگر آن که در فراهمایی به گونه دیگری تصمیم‌گیری شده باشد.
4ـ هر طرفی که از پذیرش اصلاحیه پیوست امتناع کرده باشد، صرفاً‌ در مورد اعمال آن اصلاحیه به عنوان غیرطرف محسوب می‌شود.
5 ـ اضافه‌کردن پیوست جدید باید طبق روش قابل اعمال در مورد اصلاحیه یک ماده کنوانسیون، پیشنهاد، تصویب و لازم¬الاجراء گردد.
6 ـ هر گونه اطلاعیه یا بیانیه به موجب این ماده باید به صورت کتبی به دبیرکل تسلیم گردد.
7ـ دبیر کل باید طرفها و اعضاء سازمان را در موارد زیر مطلع نماید:
الف) هرگونه اصلاحیه‌ای که لازم¬الاجراء می‌گردد و تاریخ لازم¬¬الاجراء شدن آن به طور کلی و برای هر یک از طرفها؛ و
ب) هر گونه اطلاعیه یا بیانیه به موجب این ماده.
ماده17ـ امضاء، تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق
1ـ این کنوانسیون از اول فوریه 2002 میلادی‌(12/11/1380 هجری‌شمسی) تا 31 دسامبر 2002 میلادی‌(10/10/1381 هجری‌شمسی) جهت امضاء هر یک از کشورها در مقر سازمان مفتوح می‌باشد و از آن به بعد نیز جهت الحاق هر یک از کشورها مفتوح خواهد ماند.
2ـ کشورها می¬توانند از راه¬های زیر طرف این کنوانسیون شوند:
الف) امضاء بدون شرط تنفیذ، پذیرش یا تصویب؛ یا
ب) امضاء به شرط تنفیذ، پذیرش یا تصویب که متعاقب آن تنفیذ، پذیرش یا تصویب صورت گیرد؛ یا
پ) الحاق.
3ـ تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق با سپردن سندی به‌این منظور نزد دبیرکل نافذ خواهد شد.
4ـ در صورتی که کشوری از دو یا چند واحد سرزمینی تشکیل می‌شود که نظامهای حقوقی متفاوتی در ارتباط با موضوعات مورد حکم در این کنوانسیون در آنها حاکم است، این کشور می‌تواند در زمان امضاء ، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق اعلام نماید که ‌این کنوانسیون به کلیه واحدهای سرزمینی یا تنها به یک یا چند واحد سرزمینی آن تعمیم می‌یابد و می‌تواند در هر زمانی این بیانیه را با ارائه بیانیه دیگری اصلاح نماید.
5 ـ هرگونه بیانیه‌ای از این قبیل باید به اطلاع دبیر کل برسد و باید به طور صریح واحدهای سرزمینی را که‌این کنوانسیون در مورد آنها اعمال می‌گردد، بیان نماید.
ماده 18ـ لازم الاجراء شدن
1ـ این کنوانسیون دوازده ماه بعد از تاریخی لازم الاجراء خواهد شد که در آن حداقل ‌بیست‌ و پنج ‌کشور که مجموع ظرفیت ناوگانهای تجاری آنها حداقل ‌‌بیست ‌و پنج ‌درصد (25%) ظرفیت ناخالص کشتیرانی تجاری جهان را تشکیل دهد، بدون شرط تنفیذ، پذیرش یا تصویب، آن را امضاء یا طبق ماده‌(17)، سند مورد نیاز برای تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق را سپرده باشند.
2ـ در مورد کشورهایی که سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به ‌این کنوانسیون را بعد از برآورده‌شدن الزامات مربوط به لازم‌الاجراء شدن آن و پیش از تاریخ لازم‌الاجراء شدن سپرده¬اند، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق به کنوانسیون در تاریخ لازم الاجراء شدن ایـن کنوانسیون یـا سه ماه بعـد از تاریخ سپردن سـند، هر کـدام که دیـرتر باشـد، نافذ خواهد شد.
3ـ هرگونه سند تنفیذ، پذیرش، تصویب و یا الحاق که بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این کنوانسیون سپرده شده باشد، سه ماه بعد از تاریخ سپردن نافذ خواهد شد.
4ـ هر سند تنفیذ، پذیرش، تصویب و یا الحاق سپرده شده پس از تاریخی که اصلاحیه کنوانسیون طبق ماده‌(16) پذیرفته شده تلقی می‌گردد، به منزله الحاق به کنوانسیون اصلاح شده تلقی خواهد شد.
ماده 19ـ انصراف
1ـ هر طرفی می‌تواند در هر زمان پس از گذشتن‌دوسال از تاریخی که کنوانسیون برای آن طرف لازم‌الاجراء می‌شود، از عضویت در این کنوانسیون انصراف دهد.
2ـ انصراف از عضویت در کنوانسیون از طریق ارائه اطلاعیه کتبی به دبیر کل صورت خواهد گرفت و یک سال پس از دریافت یا هر مدت طولانی‌تری که ممکن است در آن اطلاعیه ذکر شود، نافذ خواهد شد.
ماده 20 ـ امین اسناد
1ـ این کنوانسیون نزد دبیر کل سپرده می¬شود که باید نسخه¬های موثق این کنوانسیون را در اختیار کلیه کشورهایی که آن را امضاء کرده¬اند یا به آن ملحق شده¬اند، قرار دهد.
2ـ علاوه بر وظایف مقرر در بخشهای دیگر این کنوانسیون، دبیر کل باید:
الف) موارد زیر را به اطلاع کلیه کشورهایی که ‌این کنوانسیون را امضاء کرده یا به آن ملحق شده‌اند، برساند:
1) هر امضاء جدید یا سپردن سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق همراه با تاریخ مربوط؛
2) تاریخ لازم الاجراء شدن این کنوانسیون؛ و
3) تودیع هرگونه سند انصراف از عضویت در این کنوانسیون همراه با تاریخ دریافت آن و تاریخ نافذ شدن انصراف از عضویت؛ و
ب) به محض لازم الاجراء شدن این کنوانسیون، متن آن را به دبیرخانه سازمان ملـل متحد ارسال نـماید تا طبق ماده (102) منشور سازمـان ملل متحـد ثبت و منتشر گردد.
ماده 21ـ زبانها
ایـن کنوانسـیون در یک نسـخه اصلی به زبانـهای عربی، چـینی، انگلـیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تهیه شده است که هر یک از این متون از اعتبار مساوی برخوردار است.
در تأیید مراتب فوق، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولتهای متبوع خود بدین منظور به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این کنوانسیون را امضاء نموده‌اند.
این کنوانسیون در لندن به تاریخ پنجم اکتبر سال 2001میلادی‌(سیزدهم مهر 1380هجری شمسی) تصویب شد.
پیوست 1

کنترل سامانه‌های (سیستمهای) ضد خزه

سامانه(سیستم) ضدخزه اقدامات کنترلی اعمال تاریخ اجرائی شدن
ترکیبات آلی
قلع‌دار که به عنوان زیست‌کش‌در سامانه‌های (سیستمهای) ضدخزه به کار می‌روند کشتیها نباید از این ترکیبات استفاده یا استفاده مجدد نمایند. کلیه کشتیها اول ژانویه
2003 میلادی
(11/10/1381 هجری‌شمسی)
ترکیبات آلی قلع‌دار که به عنوان زیست‌کش ‌در سامانه‌های
(سیستمهای) ضدخزه به کار می‌روند کشتیها:
1ـ نباید از این‌گونه ترکیبات بر روی بدنه یا قطعات بیرونی یا سطوح خارجی استفاده کنند؛ یا
2ـ باید از روکشی‌استفاده کنند تا مانعی در برابر این ترکیبات باشد که از سامانه‌(سیستم)ضدخزه زیرین که طبق استانداردهای موجود نیست، جدا می‌شود. کلیه کشتیها
(به استثناءسکوهای ثابت و شناور،« اف اس یو»ها و « اف پی اِس اُ»ها که قبل از اول ژانویه 2003 میلادی‌(11/10/1381
هجری‌ شمسی) ساخته شده‌اند و در اول ژانویه 2003 میلادی ‌(11/10/1381 هجری‌شمسی) یا پس از آن به حوضچه خشک نرفته‌اند.) اول ژانویه 2008 میلادی

(11/10/1386 هجری‌شمسی)


پیوست 2

عناصر لازم برای پیشنهاد اولیه

1ـ پیشنهاد اولیه باید شامل مستندات کافی، در بردارنده حداقل موارد زیر باشد:
الف) معرفی سامانه‌(سیستم)ضدخزه عنوان شده در پیشنهاد: نام سامانه‌(سیستم) ضـدخزه؛ نام مواد فعال اصلی و شمـاره ثبت در خدمات چکیده‌نامه‌های شیمیـایی‌
(شماره سی.اِی.اس) چنانچه قابل اعمال باشد؛ یا اجزاء سامانه‌(سیستم)که احتمال می‌رود اثرات زیان بار ایجاد نماید؛
ب) مشـخص نمودن اطلاعاتی که نـشان می‌دهند سامانه‌ (سیستم) ضـد خزه یا فرآورده‌های تغییـر یافته آن ممـکن است خطراتی را برای سلامت انـسان به هـمراه داشته باشـد یا موجب بروز اثـرات زیانبـاری بر روی موجـودات زنده غـیرهدف در غلظت‌هایی شود که احتمال می‌رود در محیط‌زیست داشته باشند.‌(مانند نتایج مطالعات مربوط به میزان سمی‌بودن بر روی گونه‌های نمونه یا اطلاعات مربوط به تجمع این مواد در بدن موجودات زنده)
پ) موارد نشان دهنده امکان تجمع عناصر سمی‌موجود در سامانه‌های(سیستمهای) ضدخزه یا فرآورده‌های تغییر شکل یافته آن، در غلظتهایی در محیط‌زیست که اثرات زیانباری بر روی موجودات زنده غیر هدف، سلامت انسان و یا کیفیت آب ایجاد می‌نمایند (مانند اطلاعات مربوط به پایداری در ستون آب، رسوبات و موجودات زنده؛ میزان رهاسازی اجزاء سمی‌از سطوح رنگ شده در مطالعات یا در شرایط استفاده واقعی؛ یا داده‌های پایش، اگر در دسترس باشد)
(ت) تجزیه و تحلیل رابطه بین سامانه‌(سیستم) ضدخزه، اثرات زیانبار مربوط و غلظتهای مشاهده شده یا قابل پیش‌بینی در محیط‌زیست، و
(ث) توصیه اولیه درخصوص نوع محدودیتهایی که می‌تواند در کاهش خطرات مربوط به سامانه‌(سیستم) ضدخزه مؤثر واقع شود.
2ـ پیشنهاد اولیه باید طبق قواعد و رویه‌های سازمان ارائه گردد.


پیوست 3

عناصر لازم برای پیشنهاد جامع
1ـ پیشنهاد جامع باید شامل مستندات کافی، از جمله موارد زیر باشد:
الف) تغییرات در داده‌های مذکور در پیشنهاد اولیه؛
ب) یافته‌های حاصل از گروه¬های داده¬ها مندرج در جزء‌های‌(الف)،‌(ب) و‌(پ) بند‌(3) چنانچه میسر باشد، بسته به موضوع پیشنهاد و تعیین یا تشریح روشهایی که بر اساس آن داده¬ها تغییر یافته است؛
پ) خلاصه‌ای از نتایج مطالعات انجام شده بر روی اثرات زیان‌بار سامانه‌(سیستم) ضدخزه؛
ت) درصورت انجام پایش، خلاصه‌ای از نتایج این پایش، از جمله اطلاعات مربوط به تردد کشتی و شرح کلی منطقه پایش شده؛
ث) خلاصه‌ای از داده‌های موجود درباره میزان خطری که متوجه زیست بوم یا محیط‌زیست بوده و نیز هرگونه برآورد غلظتهای زیست محیطی با استفاده از مدل‌های ریاضی که در آنها کلیه عوامل موجود درخصوص وضعیت آتی در محیط‌زیست، ترجیحاً آنهایی که از طریق تجربی تعیین شده‌است، همراه با تعیین یا تشریح روش الگوسازی؛
ج) ارزیابی ارتباط بین سامانه‌(سیستم) ضدخزه موردنظر، اثرات منفی مربوط و غلظتهای زیست محیطی مشاهده شده یا پیش بینی شده؛
چ) بیان کیفی میزان عدم قطعیت درباره ارزیابی‌های موضوع جزء‌(ج)؛
ح) توصیه‌ای درباره اقدامات کنترلی خاص جهت کاهش خطرات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای) ضدخزه؛ و
خ) خلاصه‌ای از نتایج مطالعات موجود درباره اثرات بالقوه اقدامات کنترلی پیشنهادی در رابطه با کیفیت هوا، شرایط محوطه کشتی‌سازی، کشتیرانی بین‌المللی و سایر بخش‌های مرتبط و نیز در دسترس بودن جایگزینهای مناسب
2ـ در صورت امکان، پیشنهاد جامع باید شامل اطلاعاتی درباره هر یک از خواص فیزیکی و شیمیایی جزء یا اجزاء مورد نظر نیز باشد:
ـ نقطه ذوب؛
ـ نقطه جوش؛
ـ چگالی‌(چگالی نسبی)؛
ـ فشار بخار؛
ـ حلالیت در آب/ درجه اسیدی‌(پ.هاش)/ ثابت تفکیک یونی‌(پی.کی.اِی)؛
ـ قابلیت احیاء؛
ـ جرم مولکولی؛
ـ ساختار مولکولی؛ و
ـ سایر خواص شیمیایی و فیزیکی مشخص شده در پیشنهاد اولیه
3ـ از نظر جزء‌(ب) بند‌(1) فوق، گروه¬های داده‌ها به شرح زیر است:
الف) داده‌های مربوط به سرانجام و اثرات ماده در محیط‌زیست:
ـ حالات تجزیه/پراکندگی‌(نظیر واکنش شیمیایی در مجاورت آب‌(هیدرولیز)، تجزیه نوری، تجزیه زیستی)؛
ـ پایداری در محیط مربوط‌(نظیر ستون آب، رسوبات، موجودات زنده)؛
ـ جداسازی از رسوبات/ آب
ـ نسبت جدا شدن زیست کش‌ها یا مواد فعال؛
ـ تعادل جرم؛
ـ هرگونه تجمع زیستی، ضریب تفکیک، ضریب آب/ اکتانول؛ و
ـ هرگونه واکنش جدید به هنگام آزادسازی یا اثرات برهم کنشی شناخته شده.
ب) داده‌های مربوط به اثرات ناخواسته بر روی گیاهان آبزی، بی مهرگان، ماهیها، پرندگان دریایی، پستانداران دریایی، گونه‌های در معرض خطر، سایر موجودات زنده، کیفیت آب، بستر دریا یا زیستگاه موجودات زنده غیر هدف، از جمله موجودات حساس و نمونه:
ـ سمیت حاد؛
ـ سمیت مزمن؛
ـ سمیت رشدی و تولید مثلی؛
ـ اختلال غدد درون ریز؛
ـ سمیت رسوبات؛
ـ در دسترس بودن زیستی، بزرگنمایی زیستی، تغلیظ زیستی؛
ـ اثرات بر روی شبکه غذایی / جمعیت؛
ـ مشاهده اثرات زیانبار درمحل/کشتن ماهیها/ به گل نشستن/ تجزیه و تحلیل بافتها؛ و
ـ بقایای موجود در غذاهای دریایی.
این داده‌ها باید با یک یا چند نوع از موجودات زنده غیر هدف مانند گیاهان آبزی، بی‌مهرگان، ماهیها، پرندگان، پستانداران و گونه‌های در معرض خطر در ارتباط باشد.
پ) داده‌های مربوط به اثرات بالقوه بر روی سلامت انسان‌(شامل مصرف غذاهای دریایی آلوده شده اما به‌این مورد محدود نمی‌شود).
4ـ پیشنهاد جامع باید شامل شرحی در مورد روشهای اعمال شده و نیز هرگونه اقدامات اتخاذ شده در زمینه تضمین کیفیت و هرگونه بازبینی مشابه بر روی مطالعات انجام شده باشد.

پیوست 4

الزامات مربوط به بازرسیها و صدور گواهینامه
‌برای سامانه‌های (سیستمهای) ضدخزه
مقرره 1ـ بازرسیها
1ـ کشتیهای با ظرفیت ناخالص چهارصدتن و بالاتر مذکور در جزء‌(الف) بند‌(1) ماده‌(3) که در سفرهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند به استثناء سکوهای ثابت و شناور، «اف اس یو»ها و «اف پی اس اُ» ها، مشمول بازرسیهایی به شرح زیر خواهد بود:
الف) بازرسی اولیه قبل از آن‌که کشتی به خدمت گرفته شود یا قبل از آن‌که گواهینامه بین‌المللی سامانه‌(سیستم) ضدخزه مورد لزوم به موجب مقرره‌(2) یا‌(3)‌ (که از این پس « گواهینامه» نامیده می‌شود) برای اولین بار صادر گردد؛ و
ب) بازرسی پس از آن‌که سامانه‌های(سیستمهای) ضدخزه تغییر یابد یا جایگزین شود. چنین بازرسیهایی باید در گواهینامه‌صادره طبق مقرره‌(2) یا‌(3) پشت‌نویسی شود.
بازرسی باید به گونه‌ای باشد که اطمینان حاصل شود که سامانه‌(سیستم) ضدخزه کشتی به طور کامل با این کنوانسیون مطابقت دارد.
3ـ در مورد کشتیهایی که مشمول مفاد بند‌(1) این مقرره نمی‌شوند، دستگاه اجرائی باید به منظور حصول اطمینان از رعایت این کنوانسیون تدابیر لازم را به عمل آورد.
4ـ‌
الف) برای اجراء این کنوانسیون، باید با درنظر گرفتن دستورالعمل‌های بازرسی که توسط سازمان تهیه شده‌است،1 بازرسی کشتیها توسط مأمورین مجاز شناخته شده از طرف دستگاه اجرائی یا همان‌گونه که در بند‌(1) مقرره‌(3) معین گردیده است انجام شود. به عنوان راه دیگر، دستگاه اجرائی می‌تواند بازرسیها را به بازرسان منتخب برای این منظور یا سازمانهایی شناخته شده توسط دستگاه اجرائی محول نماید.
ب) دستگاه اجرائی که بازرسان را معرفی می‌کند یا سازمانهایی را جهت انجام بازرسی به رسمیت می‌شناسد،2 باید به عنوان حداقل، به هر بازرس منتخب یا سازمان به رسمیت شناخته شده‌این اختیار را بدهد که :
1) کشتی تحت بازرسی را، ملزم به تطبیق با مفاد پیوست‌(1) نماید، و
2) در صورت درخواست مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب بندر طرف این کنوانسیون، بازرسیهای لازم را به عمل آورد.
پ) در صـورتی که دستگاه اجرائی، بـازرسی منتخب، یا سازمانی به رسمیت شناخته‌شده تشخیص دهد که سامانه‌(سیستم) ضدخزه کشتی موردنظر با مشخصه‌های گواهینامه مقرر شده به موجب مقرره‌(2) یا‌(3)، یا با الزامات این کنوانسیون مطابقت ندارد، دستگاه اجرائی، بازرس یا سازمان باید بدون درنگ از انجام اقدامات اصلاحی جهت تطابق کشتی اطمینان حاصل نماید. بازرس یا سازمان همچنین باید در موقع مقتضی دستگاه اجرائی را از چنین تصمیمی‌مطلع نماید. در صورتی که اقدام اصلاحی لازم صورت نگیرد، دستگاه اجرائی باید بدون درنگ از این امر مطلع شود و دستگاه اجرائی نیز باید اطمینان حاصل نماید که برای کشتی گواهینامه صادر نمی‌شود یا به نحو مقتضی باز پس گرفته می‌شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به دستورالعمل بازرسی و صدور گواهینامه سامانه‌های(سیستم‌های) ضدخزه کشتیها مصوب کارگروه حفاظت محیط‌زیست دریایی سازمان به موجب قطعنامه‌(48)102.ام‌ای‌پی‌سی مراجعه کنید.
2ـ به دستورالعمل مصوب سازمان به موجب قطعنامه‌(18)739.الف. آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شود و معیارهای مصوب سازمان به موجب قطعنامه ‌(19)789.الف آن طور که ممکن است توسط سازمان اصلاح شود مراجعه کنید.
ت) در شرایط مشخص شده در جزء‌(پ) فوق‌در صورتی که کشتی در بندر طرف دیگری باشد، مراتب باید بدون درنگ به اطلاع مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب بندر برسد. هنگامی‌که دستگاه اجرائی، بازرسی منتخب، یا سازمانی به رسمیت شناخته شده مقامهای صلاحیتدار کشور صاحب بندر را مطلع نموده باشند، دولت کشور صاحب بندر مربوط باید هرگونه کمک لازم جهت اجراء تعهدات بازرس، سازمان یا دستگاه اجرائی به موجب این مقرره، از جمله هرگونه اقدام مندرج در مواد‌(11) یا‌(12) را در اختیار آنها قرار دهد.
مقرره2ـ صدور یا پشت‌نویسی گواهینامه بین‌المللی سامانه(سیستم) ضدخزه
1ـ دستگاه اجرائی باید مقرر کند که برای کشتی که مقرره‌(1) در مورد آن اعمال می‌شود گواهینامه‌ای پس از تکمیل موفقیت‌آمیز بازرسی طبق مقرره ‌(1) صادر شود. گواهینامه‌ای که با اجازه یک طرف صادر می‌گردد، باید مورد قبول سایر طرفها قرار گیرد و در تمام زمینه‌های موردنظر کنوانسیون به مانند گواهینامه‌ای که خود آنها صادر کرده‌اند، معتبر شناخته شود.
2ـ گواهینامه‌ها باید توسط دستگاه اجرائی یا هر شخص یا سازمانی که به وسیله دستگاه اجرائی به طور مقتضی مجاز شده باشد، صادر یا پشت‌نویسی گردد. در هر حال مسؤولیت کامل گواهینامه‌به عهده دستگاه اجرائی است.
3ـ در مورد کشتیهایی که قبل از تاریخ لازم‌الاجراءشدن کنترلی در مورد سامانه‌(سیستم) ضدخزه کنترل شده به موجب پیوست‌(1)، از سامانه‌(سیستم)مزبور استفاده کرده باشند، دستگاه اجرائی باید براساس بندهای‌(2) و‌(3) این مقرره، حداکثر ظرف مدت‌دوسال بعد از لازم¬الاجراء شدن کنترل‌های مذکور، گواهینامه‌ای را برای آنها صادر نماید. این بند هیچ‌گونه تأثیری بر الزام کشتیها جهت تطابق با پیوست‌(1) نخواهد داشت.
گواهینامه موردنظر باید طبق نمونه ارائه شده در ضمیمه یک این پیوست تنظیم گردد و حداقل به زبانهای انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی نوشته شود. در صورتی که از زبان رسمی‌کشور صادرکننده نیز استفاده شده باشد، درصورت هرگونه اختلاف یا مغایرتی این زبان حاکم خواهد بود.
مقرره3ـ صدور یا پشت‌نویسی گواهینامه بین‌المللی سامانه‌(سیستم) ضدخزه توسط طرف دیگر
1ـ بنا به درخواست دستگاه اجرائی، طرف دیگر می‌تواند امکان بازرسی کشتی را فراهم نماید و در صورتی که متقاعد گردد که کشتی مفاد کنوانسیون را رعایت می‌نماید، برای کشتی گواهینامه صادر نماید یا اجازه صدور آن را بدهد و در صورت اقتضاء، طبق این کنوانسیون گواهینامه کشتی را پشت‌نویسی نموده یا اجازه پشت‌نویسی آن را بدهد.
2ـ نسخه‌ای از گواهینامه و نسخه‌ای از گزارش بازرسی باید در اسرع وقت برای دستگاه اجرائی درخواست‌کننده ارسال گردد.
3ـ گواهینامه‌ای که بدین ترتیب صادر می‌شود، باید حاوی عبارتی به‌این مضمون باشد که‌این گواهینامه بنا به درخواست دستگاه اجرائی کشتی موضوع بند‌(1) صادر شده است و از همان قدرت قانونی و رسمیت گواهینامه‌ای که توسط دستگاه اجرائی صادر می‌شود، برخوردار است.
4ـ برای کشتی‌که محق به برافراشتن پرچم کشور غیرطرف است، هیچ‌گونه گواهینامه‌ای صادر نمی‌گردد.
مقرره4 ـ اعتبار گواهینامه بین‌المللی سامانه‌(سیستم)ضدخزه
گواهینامه صادره به موجب مقرره‌(2) یا‌ (3) در هر یک از موارد زیر از اعتبار ساقط خواهد شد:
الف) در صورتی‌که سامانه‌(سیستم) ضدخزه تغییر یابد یا جایگزین شود و گواهینامه طبق مفاد این کنوانسیون پشت‌نویسی نگردد؛ و
ب) درصورت انتقال کشتی به پرچم کشور دیگر. تنها در صورتی گواهینامه جدید صادر می‌گردد که طرف صادرکننده گواهینامه جدید کاملاً متقاعد شده باشد که کشتی با الزامات این کنوانسیون تطابق دارد. در صورت انتقال کشتی بین طرفها، در صورتی که درخواست ظرف سه ماه پس از عملی شدن این انتقال ارائه شده باشد، طرف صاحب پرچم قبلی باید هرچه سریعتر رونوشتی از گواهینامه‌هایی که قبل از انتقال در کشتی موجود بوده و نیز در صورت امکان رونوشت گزارشهای بازرسی مربوط را برای دستگاه اجرائی ارسال نماید.
2ـ صدور گواهینامه جدید توسط یک طرف برای کشتی انتقالی از طرف دیگر، می‌تواند براساس بازرسی جدید یا بر اساس گواهینامه معتبر صادره توسط طرف صاحب پرچم قبلی انجام پذیرد.
مقرره 5 ـ اعلامیه درباره سامانه‌(سیستم)ضدخزه
1ـ دستگاه اجرائی باید کشتی‌فعال در سفرهای بین‌المللی را که طول آن بیست و چهارمتر یا بیشتر ولی ظرفیت ناخالص آن از چهارصدتن کمتر است و مشمول جزء‌(الف) بند‌(1) ماده‌(3) می‌باشد ‌(به استثناء سکوهای ثابت و شناور، «اف اس یو»ها و «اف پی اِس اُ»ها ملزم نماید اعلامیه‌ای را به امضاء مالک یا نمایندة مورد تأیید مالک کشتی به همراه داشته باشند. این اعلامیه باید با اسناد مربوط‌(نظیر رسید رنگ یا صورتحساب طرف قرارداد) همراه یا به طور مقتضی پشت‌نویسی شده باشد.
2ـ این اعلامیه باید طبق نمونه ارائه شده در ضمیمه‌(2) این پیوست تنظیم گردد و حداقل به زبان انگلیسی، فرانسوی یا اسپانیایی نوشته شود. چنانچه از زبان رسمی‌کشوری که کشتی محق به برافراشتن پرچم آن بوده نیز استفاده شده باشد، در صورت وجود اختلاف یا مغایرت، این زبان حاکم خواهد بود.


ضمیمه (1) پیوست (4)

فرم نمونه گواهینامه بین‌المللی سامانه‌(سیستم)ضد خزه

گواهینامه بین‌المللی سامانه‌(سیستم)ضد خزه
( این گواهینامه باید با سند سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه تکمیل گردد)
(مهر رسمی) (کشور)

صادر شده به موجب
کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌(سیستم)های مضر ضد خزه بر روی کشتی ها
به موجب تفویض اختیار دولت
............................................
(نام دولت)
به وسیله
.........................................
(شخص یا سازمان مجاز)
چنانچه گواهینامه از پیش صادر شده باشد، این گواهینامه جایگزین گواهینامه مورخ ............ می‌شود.

مشخصات کشتی1
نام کشتی .......................................................................................................................
شماره یا حروف مشخص ............................................................................................
بندر ثبت ........................................................................................................................
ظرفیت ناخالص .............................................................................................................
شماره سازمان بین‌المللی دریانوردی2 ............................................................................
سامانه‌(سیستم) ضد خزه کنترل شده به موجب پیوست (1) در طی ساخت این کشتی یا پس از آن به کاربرده نشده است. □
سامانه‌(سیستم) ضد خزه کنترل شده به موجب پیوست (1) پیش از این در مورد این کشتی به‌کار برده شده است اما به وسیله ................ (نام تسهیلات را درج نمایند) در ................ (تاریخ) برداشته شده است. □
سامانه‌(سیستم) ضد خزه کنترل شده به موجب پیوست (1) پیش از این مورد این کشتی به کار برده شده است اما با پوشش محافظ به کار برده شده توسط ................... (نام تسهیلات را درج نمایید) در ............. (تاریخ) پوشیده شده است. □
سامانه‌(سیستم)ضد خزه کنترل شده به موجب (1) پیش از ....................... (تاریخ) در مورد این کشتی به کار برده شد3 اما باید با پوشش محافظ قبل از ................... (تاریخ)4 برداشته یا پوشانده شود. □
بدین وسیله تأیید می‌شود که:
1ـ این کشتی طبق مقرره (1) پیوست (4) این کنوانسیون بازرسی شده است.
بازرسی نشان می‌دهد که سامانه‌(سیستم)ضدخزه بر روی کشتی، با الزامات حاکم در پیوست (1) کنوانسیون سازگار است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ به طور جایگزین ، مشخصات کشتی می‌تواند به صورت افقی در مربع¬ها قرار گیرد.
2ـ به موجب جدول شماره شناسایی کشتی سازمان بین‌المللی دریانوری مصوب سازمان به وسیله قطعنامه شماره (الف) 600 (15) مجمع
3ـ تاریخ لازم الاجراء شدن اقدام کنترلی
4ـ تاریخ انقضاء هر دوره اجرائی مشخص شده در بند (2) ماده (4) یا پیوست (1)
صادر شده در ........................................................................................................................
(محل صدور گواهینامه)
.......................... ....................................................................
(تاریخ صدور) ( امضاء مأمور مجاز صادر کننده گواهینامه)
تاریخ تکمیل بازرسی که در آن این گواهینامه صادر شده است............................................


فرم نمونه سند سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه
سند سامانه‌های(سیستمهای) ضد خزه

این سند در ابتدا به گواهینامه بین‌المللی سامانه‌(سیستم)ضد خزه پیوست خواهد شد.
مشخصات کشتی
نام کشتی .......................................................................................
شماره یا حروف مشخص .......................................................................................
شماره سازمان بین‌المللی دریانوردی .......................................................................................

جزئیات سامانه‌(سیستم)(های) ضد خزه به کار برده شده
نام (نام¬های) شرکت (ها) و تسهیلات/ مکان (ها) در صورت به‌کار برده شدن ....................
نام(نام¬ها) و رنگ(های) سامانه‌(سیستم)(های) ضدخزه ............................................................
جزء (اجزاء) فعال و شماره(های) ثبت ثبت خدمات چکیده نامه¬های شیمیایی (شماره(های) سی اِی اس) .......................................................................................
نوع ( انواع) پوشش دهنده، در صورت به کار برده شدن ........................................................
نام (ها) و رنگ (های) پوشش دهنده، در صورت به کار برده شدن ......................................
تاریخ به کار بردن پوشش دهنده .......................................................................................

بدین وسیله گواهی می‌شود که این سند در تمامی زمینه¬ها صحیح است.

صادر شده در ........................................................................................
(محل صدور سند)
.............................. ...........................................................
(تاریخ صدور سند) ( امضاء مامور مجاز صادر کننده سند)


پشت نویسی اسناد1

بدین وسیله گواهی می‌شود که بازرسی مقرر شده طبق جزء (ب) بند (1) مقرره (1) پیوست (4) کنوانسیون مشخص نمود که کشتی با کنوانسیون سازگار است.

جزئیات سامانه‌(سیستم)(های) ضد خزه
نوع (انواع) سیستم(های) ضد خزه مورد استفاده .................................................................
تاریخ(های) به‌کاربردن سامانه‌(سیستم)(های) ضدخزه .............................................................
نام (های) شرکت (ها) و تسهیلات/مکان (ها) در صورت به کاربرده شدن ..........................
جزء (اجزاء) فعال و شماره(های) ثبت خدمات چکیده نامه¬های شیمیایی (شماره (های) سی اِی اس) ................................................................
نوع (انواع) پوشش دهنده در صورت به کار برده شدن.......................................................
نام (ها) و رنگ(های) پوشش دهنده درصورت به کار برده شدن ..........................................
تاریخ به کار بردن پوشش دهنده ................................................................
امضاء ................................................................
( امضاء مأمور مجاز صادر کننده سند)
محل ..........................................................
تاریخ ........................................................2
( مهر یا تمبر مأمور )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 ـ این صفحه از سند تکثیر و صورت لزوم توسط دستگاه اجرائی به سند اضافه خواهد شد.
2 ـ تاریخ تکمیل بازرسی که در آن پشت نویسی انجام شده است.
ضمیمه (2) پیوست (4)

فرم نمونه اعلامیه سامانه‌(سیستم)ضد خزه

اعلامیه سامانه‌(سیستم)ضد خزه
تنظیم شده به موجب
کنوانسیون بین‌المللی کنترل سامانه‌های(سیستمهای) مضر ضد خزه بر روی کشتی ها

نام کشتی ..................................................................................................................................
شماره یا حروف مشخص .....................................................................................................
بندر ثبت .....................................................................................................................................
طول .............................................................................................................................................
ظرفیت ناخالص ........................................................................................................................
شماره سازمان بین‌المللی دریانوردی (در صورت به‌کار برده شدن) .......................................

اعلام می‌نمایم که سامانه‌(سیستم)ضد خزه مورد استفاده در این کشتی با پیوست (1) کنوانسیون سازگار است.
................
.......................................................................
(تاریخ) (امضاء مالک یا نماینده مجاز مالک)

پشت نویسی سامانه‌(سیستم)(های) ضد خزه به کار برده شده
نوع(انواع) سامانه‌(سیستم)(های) مورداستفاده ‌و تاریخ(های) به‌کارگیری .............................
................ .......................................................................
(تاریخ) (امضاء مالک یا نماینده مجاز مالک)
................ .......................................................................
(تاریخ) (امضاء مالک یا نماینده مجاز مالک)

قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده و چهارپیوست درجلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/3/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19028
تاریخ تصویب :
1389/3/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :