جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات شماره35934/44695وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 24579/498/56 مورخ 19/2/1389 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ موافقت نمود:
الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(3) قانون مذکور به شرح زیر تعیین می‌شود:
1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و نه میلیون (49.000.000) ریال باشد.
2ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و نود میلیون (490.000.000) ریال تجاوز نکند.
3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و نود میلیون (490.000.000) ریال باشد.
ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه تا زمانی که اصلاح نشد‌ه‌اند، قابل اجرا خواهندبود.
ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در اجرای مفاد جزء (ب) بند (10) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، در سال 1389 به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری یافته و مورد عمل دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرد.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19028
تاریخ تصویب :
1389/3/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :