جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع نظام‌شهر شماره17698/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصـلاحیه آن و بـا توجه به تـصویب طرح جامـع نـظام ‌شهر در جـلسه مورخ 13/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مـصوبه مذکور مشـروط به رعایت بند زیر تنفیذ می‌گردد.
باغات و اراضی زراعی داخل محدوده شهر تثبیت گردد و تغییر کاربری آنها به عنوان مغایرت اساسی طرح مطرح شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19033
تاریخ تصویب :
1388/10/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :