جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

اصلاح مواد (8) و (11)آیین‌نامه عمران اراضی بایر شماره82737/ت40114کوزارت جهاد کشاورزی
وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 18/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 8270/020 مورخ 13/3/1387 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 تصویب نمودند:
مواد (8) و (11) آیین‌نامه عمران اراضی بایر، درخصوص اراضی که قبل از انقلاب اسلامی در مالکیت دولت قرار گرفته است موضوع تصویب‌نامه شماره 35448 مورخ 1/6/1355 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده8 ـ ارزش روز اراضی و بهره مالکانه اراضی بایر و موات هر شهرستان توسط کمیسیونی متشکل از مدیر جهادکشاورزی، مدیر امور اراضی استان/منطقه و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری مرتبط، با معرفی رییس دادگستری شهرستان مربوط (حسب مورد براساس درخواست مدیرجهاد کشاورزی) بدون لحاظ ارزش افزوده ناشی از سرمایه‌گذاری انجام شده توسط متصرف، تعیین می‌گردد. تأدیه حق‌الزحمه کارشناس رسمی دادگستری برعهده متصرف می‌باشد. در صورت اعتراض، ارزیابی مجدد توسط سه نفر از کارشناسان رسمی ذی‌ربط دادگستری انجام می‌گردد و تأدیه حق‌الزحمه کارشناسان رسمی به عهده معترض می‌باشد.
ماده11ـ در صورتی که طبق تشخیص کمیسیون سه نفری، مرکب از مدیر امور اراضی استان/منطقه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان و یک نفر کارشناس رسمی دادگستری با معرفی رییس دادگستری شهرستان که در هر شهرستان تشکیل می‌گردد، تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه (1/6/1355) اراضی بایر واقع در دهات منتقله به دولت از طرف زارعان یا ساکنان آن دهات عمران و تحت کشت آبی یا دیم درآمده باشد و بهره مالکـانه از زمان تـصرف را بپردازند، اراضی مـزبور طبق ارزیابی مـاده (8) اصلاحی فـوق به متصرف فروخته خواهدشد.
تبصره1ـ در صورتی که متصرفان اراضی مذکور، در ماده فوق ظرف یک سال از تاریخ اخطار مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مربوط با مراجعه به دفترخانه‌ای که در اخطار تعیین شده است، اسناد و قبوض خرید ملک را امضا ننمایند با رعایت مقررات مربوط نسبت به خلع ید از اراضی مزبور اقدام خواهدشد.
تبصره2ـ آن قسمت از اراضی بایر که قبلاً طرحهای دولتی در آن اجرا شده و یا توسط اشخاص تصرف و عمران گردیده ولی در طرحها و برنامه‌های آتی عمرانی دولت موردنیاز باشد، مشمول این آیین‌نامه و قابل فروش به متصرفین نبوده و چنانچه اشخاص در اینگونه اراضی تا تاریخ تصویب آیین‌نامه مذکور (1/6/1355) متصرف بوده باشد، مطابق قوانین و مقررات جاری با متصرفین رفتار خواهدشد.
تبصره3ـ اراضی بایر واقع در داخل محدوده، حریم شهرها و شهرکهای مصوب و نیز در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست مصوب از شمول مقررات این آیین‌نامه خارج می‌باشد و تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
تبصره4ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضوابط تعیین تکلیف، نحوه تقویم اراضی و بهره مالکانه موضوع مواد (8) و (11) اصلاحی آیین‌نامه عمران اراضی بایر مصوب 1/6/1355 را ظرف سه ماه تهیه و پس از تصویب کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست برای اجرا به سازمان جهاد کشاورزی ابلاغ نماید.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 26/8/1388 به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19035
تاریخ تصویب :
1388/8/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :