جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

مصوبه « اصلاح تبصره 3 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 24/1/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)» شماره3351/89/دش
(مصوب جلسه 665 مورخ 1/4/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 665 مورخ 1/4/1389 ، بنا به پیشنهاد اعضاء و به موجب تبصره ماده 30 آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح تبصره3 ماده 10 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب 24/1/1389) را به شرح ذیل تصویب نمود:
« تبصره3ـ احکام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهدشد.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19035
تاریخ تصویب :
1389/4/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع :