جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

رأی شماره 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست تقاضای ابطال مجوز شهرداری مبنی بر تغییر کاربری ملک، طرف شکایت قراردادن مالک صحیح نمی‌باشد

تاریخ: 30/1/1389
شماره دادنامه: 8
کلاسه پرونده: 89/11
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مهران اعتمادی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب 28 دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1273 و 457 موضوع شکایت آقای حسین احمدی‌قصرعاصمی، به طرفیت شهرداری شیراز منطقه 4 و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی و عدم برخورد با تخلف پیشروی غیر طی به شرح دادنامه شماره 3364ـ3363 مورخ 21/12/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: نظر به اینکه اساساً ابطال پروانه ساختمانی می‎بایست به طرفیت مالک ساختمان و همچنین مرجع صادرکننده آن مطرح گردد و تا زمانی که پروانه ساختمانی مورد نظر شاکی توسط مراجع ذی‎صلاح ابطال نگردد، تخریب پیش‌آمدگی ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانونی است که نظریه شماره 420/7 مورخ 24/1/1361 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز بر این امر تصریح نموده است، بنابراین در وضعیت فعلی شکایت معنونه قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه بیست و هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1788 موضوع شکایت آقای سیدجواد واقفی‌کیا به‌طرفیت 1ـ شهرداری‌شیراز 2ـ فرح میرزاهاشمی و به خواسته ابطال مجوز شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادره از شهرداری دال بر تغییر کاربری ملک طی دادنامه شماره 1181 مورخ 20/5/1387 به شرح آتی مبادرت به صدور رأی نموده است: اولاً، ذینفع‌بودن شاکی به عنوان مالک احد از واحد آپارتمان‌هایی که شهرداری برای مالک طبقه تحتانی مجوز تبدیل واحد مسکونی به تجاری صادر نموده در فرض ورود یا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالی محرز بوده و طبق قانون شهرداریها ـ ذینفع، حق اعتراض به تصمیمات اتخاذ‌شده در حالی که موجب اضرار به وی باشد را داشته و شکایت وی قابلیت استماع را دارد. ثانیاً، شهرداری در لایحه دفاعیه اشاره نموده که در طرح ساختاری راهبردی شهر شیراز صدور مجوز تجاری در محور مورد نظر تجویز گردیده است و به همین علت شهرداری با تبدیل واحد مسکونی طبقه تحتانی به تجاری موافقت نموده است از آن جائی که کاربری املاک در طرح تفصیلی مشخص‌گردیده و شهرداری مکلف به اجرای مفاد طرح تفصیلی مصوب بوده که هرگونه تغییر در آن می‎بایست به تصویب مراجع ذی‎صلاح برسد و استناد به طرح ساختاری راهبردی برای تغییر کاربری املاک علی‎الخصوص در ساختمان هایی که دارای واحدهای متعدد با مالکین مختلف می‎باشد، صحیح نبوده، هرگونه تغییر در کاربری ملک منوط به موافقت تمامی مالکین واحدهای آپارتمانی می‎باشد نظر به مراتب معنونه شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده وحکم به ابطال مجوز تغییر کاربری شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادر و اعلام می‎گردد. ضمناً شکایت شاکی علیه خانم فرح میرزاهاشمی به لحاظ این که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان در شکایات مردم" href="/tags/9620/رسیدگی-به-شکایات-مردم/" class="link">رسیدگی به شکایات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده قابل استماع نبود، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانیاً، حسب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان صرفاً به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‎ها و سازمانها و موسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها رسیدگی می‎نماید. همچنین طبق ماده 30 قانون مذکور در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست تقدیمی به دیوان حاوی مطلبی علیه شخص ثالث نیز باشد، مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره1181 مورخ20/5/1387 شعبه بیست وهشتم دیوان که رسیدگی به شکایت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداری مبنی بر تغییرکاربری ملک را به صرف تقدیم دادخواسـت به طرفیت شهـرداری کافی دانـسته و به استنـاد ماده 13 قـانون فـوق‎الذکـر
رسیدگی به شکایت علیه مالک ملک را به عنوان شخص حقیقی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام و مبادرت به قرار عدم استماع" href="/tags/37597/صدور-قرار-عدم-استماع/" class="link">صدور قرار عدم استماع نموده است، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19043
تاریخ تصویب :
13891/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :