جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

رأی شماره120 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اعمال مادتین 6 و 7 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش در صورت عدم تعهد از شماره هـ/88/1003فارغ‌التحصیلان دانشگاه تربیت معلم

تاریخ: 31/3/1389
شماره دادنامه: 120
کلاسه پرونده: 88/1003
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم زهرا محمدی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم دیوان عدالت اداری.
گردشکار: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/2014، موضوع شکایت خانم زهرا محمدی، به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش شهر تهران)، به خواسته احتساب سابقه تحصیلی، طی دادنامه شماره 1061 مورخ 28/5/1388، چنین انشاء رأی نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه دفاعیه مشتکی‎عنه به شماره فوق‎الذکر، نظر به اینکه مشارالیها از بدو ورود به دانشگاه، به استخدام آزمایشی آموزش و پرورش درنیامده و جزء متعهدین خدمت نمی‎باشد، از شمول قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 و تبصره 3 ماده 18 قانون الحاق 2 ماده به قانون اجازه تاسیس دانشسرای مقدماتی و عالی مصوب 1354، خارج می‎باشد. لذا، شکایت شاکیه غیروارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و ماده 7 و 48 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1834، موضوع شکایت خانم زهرا خامه‌چیان، به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته الزام خوانده به احتساب سنوات تحصیل (چهارسال) جزء سابقه خدمت رسمی، طی دادنامه شماره 579 مورخ 26/3/1387، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه مستفاد از ماده 7 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش و تبصره ذیل آن و نیز آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احتساب سوابق تحصیلی فارغ‌التحصیلان مراکز تربیت معلم، مشروط به اخذ تعهد نمی‎باشد و اگر هم تعهد لازم بوده باید مسئولین اقدام به اخذ تعهد می‎نمودند، ضمن اینکه هدف از اخذ تعهد انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل می‎باشد که در مورد شاکیه این خدمت صورت پذیرفته است، لذا با وارد دانستن شکایت شاکیه حکم به الزام خوانده به احتساب به مدت تحصیل وی در مرکز تربیت معلم به عنوان سابقه خدمت صادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369، مقرر شده؛ دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه‎های تربیت معلم و رشته‎های دبیر، دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی مکلفند در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش تعهد خدمت بسپارند و تحصیل آنان در مراکز تحصیلی منوط به سپردن تعهد ثبتی به وزارت‌خانه مذکور و یا اعلام عدم نیاز آن وزارت خانه می‎باشد، و پس از سپردن تعهد خدمت مطابق ضوابط مربوطه در اجرای ماده 6 قانون موصوف به عنوان مستخدم آزمایشی قلمداد می‎گردند و پس از استخدام رسمی در اجرای ماده 7 همین قانون سوابق آموزش فارغ التحصیلان فوق‎الذکر به عنوان سابقه خدمت قابل قبول دولتی تلقی می‎گردد و این حکم در خصوص فارغ التحصیلانی که در دانشگاه تربیت معلم پذیرفته شده باشند و از آنان براساس نیاز آموزش و پرورش اخذ تعهد نشده باشد جاری نخواهد بود، لذا دادنامه شماره 1061 مورخ 28/5/1388 شعبه چهارم دیوان در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذی‎ربط لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19043
تاریخ تصویب :
1389/3/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :