جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اصلاحیه رأی شماره 458 ـ 459هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/88/372 ، 399تاریخ: 1/4/1389
شماره دادنامه: 458ـ 459
کلاسه پرونده: 88/372، 399
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: خانم فرح محسنی‌فرح‌آبادی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‎اند، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/5/1388 به شرح دادنامه شماره 459 ـ 458 صادره در پرونده‎های کلاسه 88/399 و 88/372، آراء شعب دیوان که بر ورود شکایت شکات صادر شده بود را به عنوان رأی صحیح اعلام نموده است، اما به اشتباه در متن رأی مذکور، دادنامه شماره 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم که طی آن شکایت اینجانب رد شده بود به عنوان رأی صحیح اعلام شده است که این موضوع مبتنی بر اشتباه می‎باشد. با عنایت به مراتب مذکور تقاضا دارد، دادنامه شماره 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم از متن رأی وحدت رویه شماره 459ـ 458 مورخ 25/5/1388 حذف و دادنامه اخیرالذکر اصلاح شود. به تاریخ فوق‎الذکر پرونده‎های 88/372 و 88/399 هیأت عمومی تحت نظر قرار دارد با بررسی محتویات پرونده و مندرجات لایحه تقدیمی خانم فرح محسنی‌فرح‌آبادی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‎نماید.

رأی اصلاحی هیأت عمومی

نظر به اینکه تقاضای خانم فرح محسنی‌فرح‌آبادی، اعلام سهو قلم در درج رأی شماره 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم در زمره آرای به ورود شکایت مورد نظر هیأت عمومی دیوان در دادنامه وحدت رویه شماره 459 ـ 458 مورخ 25/5/1388 می‎باشد و بر اساس نظر هیأت عمومی آرای به ورود شکایت شکات به شماره 749 مورخ 18/6/1386 شعبه سوم، شماره‎های 595، 592، 590 مورخ 13/3/1387 و شماره 820 مورخ 8/4/1387 شعبه اول دیوان صحیح تشخیص شده است، لذا درج دادنامه شماره 2544 مورخ 29/11/1386 شعبه سوم در رأی وحدت رویه فوق‎الذکر ناشی از سهو قلم بوده و عبارت « دادنامه شماره 2544 مورخ 29/11/1386» از متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حذف می‎گردد. استناد به رأی وحدت رویه شماره 459 ـ 458 مورخ 25/5/1388 هیأت عمومی دیوان بدون رأی اصلاحی ممنوع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19043
تاریخ تصویب :
1389/4/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :