جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

اصلاحیه رأی شماره234 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/86/180
تاریخ: 9/4/1389
شماره دادنامه: 234
کلاسه پرونده: 86/180
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر.
موضوع شکایت و خواسته: رفع اشتباه از دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
گردشکار: مدیرکل اداره بنادر و دریانوردی استان بوشهر طی نامه تقدیمی به شماره 12622/ص18 مورخ 30/7/1388 اعلام داشته‎اند، در دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 در پرونده کلاسه 86/180 هیأت عمومی دیوان در صدر رأی، نام یکی از خواندگان اصلی « وزارت کار و امور اجتماعی» و در ذیل رأی، کلمه (مزد) در جمله (مراتب فوق‎الذکر را جزء ...) از قلم افتاده است. لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا نسبت به رفع اشتباه مذکور اقدام لازم به عمل آورند. در تاریخ فوق پرونده تحت نظر قرار دارد با احراز موارد نقص اعلامی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی اصلاحی می‎نماید.
رأی اصلاحی هیأت عمومی
1ـ با وجود قیـد عبارت (وزارت کار و امـور اجـتماعی) در سـتون طـرف شکایت دادخواست تـقدیمی، عدم قید عنوان (وزارت کار و امور اجـتماعی ـ مدیرکل بهره‎وری و مزد) در مقدمه و متـن دادنامه شماره 234 مورخ 17/3/1388 ناشی از سهو قلم بوده است، بنابراین دادنامه مذکور از این حیث اصلاح می‎شود. 2ـ در صدر جمله اول صفحه پنجم رأی شماره234 مورخ 17/3/1388 با توجه به سیاق عبارت، کلمه (مزد) بعد از کلمه (جزء) و قبل از کلمه (قلمداد) از قلم افتاده است و از این جهت نیـز دادنامـه مذکور اصلاح می‎شود و عبـارت صحیح به شرح بین‌الهلالین می‎باشد «... که پرداخت اضافی متصف به مراتب فوق‎الذکر را جزء مزد قلمداد کرده است» ابلاغ رونوشت دادنامه 234 مورخ 17/3/1388 بدون رونوشت دادنامه اصلاحی ممنوع می‎باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19043
تاریخ تصویب :
1389/4/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :