جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سردشت شماره23975/310/300
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سردشت در جلسه مورخ 3/11/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور، مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ اراضی اضافه‌شده با کاربری مسکونی در بخش شمالشهر به مسکن مهر اختصاص یابد.
2ـ عناوین جدول کاربری پیشنهادی مطابق قرارداد تیپ12 اصلاح شود.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19045
تاریخ تصویب :
1388/11/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان خوزستان
موضوع :