جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی جزء « م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور شماره94116/ت44673ک

وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 16/3/1389 بنا به پیشنهاد شماره 8144/02/89 مورخ 28/2/1389 وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و به استناد جزء « م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 ، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی جزء « م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور

ماده1ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرائم غیرعمدی (شبه عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، به پرداخت دیه و مانند آن محکوم گردیده‌اند، همچنین کسانی که به علت ارتکاب سایر جرایم غیر از کلاهبرداری به پرداخت خسارت به اشخاص زیان‌دیده محکوم شده‌اند.
تبصره ـ محکومان مذکور در این ماده که محکوم‌له، علیه آنان درخواست اجرای حکم از جمله اجرای ماده(2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب1377ـ را نموده است، همچنین محکومانی که با رضایت ذی‌نفع یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، مددجو تلقی می‌شوند.
ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان و پرداخت دیه اولیای دم و مصدومان و سایر خسارت‌های مربوط و در راستای کاهش آمار زندانیان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهدشد.
ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه به نمایندگی از طرف این وزارت است.
ماده4ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه می‌باشد که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل مستقیماً به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد.
تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص‌یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان افراد ذکرشده، به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.
تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و موافقت با تخفیف مبلغی از دیه جلب نمایند.

تبصره3ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان نیازمند بدهکار واجد شرایط موضوع این آیین‌نامه دارند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً برای آزادی شخص معین و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.
ماده5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان محکوم به پرداخت دیه در جرایم غیرعمد، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و بازپرداخت وام و مبلغ اقساط و تعداد آن، مطابق جدول پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر « پیوست تصویب‌نامه هیئت‌وزیران» است، خواهدبود.
تبصره ـ در مواردی که محکوم‌علیه، مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا بیش از یک دیه کامل می‌باشد، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش است.
ماده6 ـ حداکثر وام‌اعطایی به مددجویان بدهکار در محکومیت‌های‌مالی غیرکلاهبرداری به میزان یک سوم حداکثر وام پرداختی به مشمولین ماده (5) این آیین‌نامه و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده یادشده خواهدبود.
ماده7ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و ضروری از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، با پیشنهاد مدیرعامل ستاد دیه و یا به تشخیص خود، تصمیم‌گیری نماید.
ماده8 ـ جمع کارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه می‌گردد.
ماده9ـ سررسید پرداخت اولین قسط، حداکثر سه ماه پس از آزادی مددجو از زندان است.
ماده10ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده در جزء « م» بند (8) قانون بودجه سال 1389 کل کشور به تفکیک هر استان براساس تعداد مددجویان آن استان به پیشنهاد ستاد مرکزی دیه و تأیید وزارت دادگستری خواهدبود.
تبصره ـ ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را که بر مبنای گزارش بانک‌های عامل تنظیم گردیده است، در اجرای این آیین‌نامه، از طریق ستاد دیه مرکز به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.
ماده11ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
ماده12ـ بانک‌های ‌عامل، تسهیلات لازم را جهت انجام بیمه‌ عمر مددجویان به ‌کار می‌گیرند.
ماده13ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطایی موضوع جزء (م) بند (8) قانون بودجه سال 1389 اقدام نماید.
ماده14ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مذکور مطابق مقررات اقدام کنند.
این تصویب‌نامه در تاریخ 26/4/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19048
تاریخ تصویب :
1389/4/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت دادگستری
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :