جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

مصوبه « الحاق یک تبصره جدید به بند 5 ماده آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» شماره4240/89/دش
مصوب جلسه 206 مورخ 15/4/1389 شورای معین عالی انقلاب فرهنگی
(بنا به تفویض جلسه 644 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 206 مورخ 15/4/1389، بنا به تفویض جلسه 644 شورای عالی انقلاب فرهنگی، الحاق یک تبصره جدید به بند 5 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به شرح ذیل تصویب نمود:
« تبصره ـ مربیانی که در تاریخ 1/10/1387 به صورت پیمانی و یا رسمی ـ آزمایشی در استخدام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بوده‌اند، در صورت داشتن حداقل ماندگاری سنوات در وضعیت استخدامی و همچنین دارا بودن یکی از دو شرط ذیل، بدون لزوم احراز مرتبه دانشیاری، حسب مورد تبدیل وضعیت می‌یابند:
1ـ کسب حداقل امتیاز تعیین شده موضوع تبصره 1 ماده 9 دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی
2ـ ارتقاء مرتبه به استادیاری».
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19053
تاریخ تصویب :
1389/4/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :