×

رأی شماره 163 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گواهی فارغ‌التحصیلی منوط به عدم مشروطیت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد

رأی شماره 163 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گواهی فارغ‌التحصیلی منوط به عدم مشروطیت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد

رأی-شماره-163-هیأت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-درخصوص-اعطاء-گواهی-فارغ‌التحصیلی-منوط-به-عدم-مشروطیت-به-تعداد-موردنظر-ضوابط-آموزشی-دانشگاهها-و-مؤسسات-آموزش-عالی-می‌باشدرأی شماره 163 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گواهی فارغ‌التحصیلی منوط به عدم مشروطیت به تعداد موردنظر ضوابط آموزشی دانشگاهها و شماره هـ/89/234و مؤسسات آموزش عالی می‌باشد

تاریخ: 28/4/1389
شماره دادنامه: 163
کلاسه پرونده: 89/234
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمدرضا توکلی زاده.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 4487 مورخ 6/12/1384 در پرونده کلاسه 1/83/6201، شعبه اول دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2627 مورخ 13/12/1384 در پرونده کلاسه 24/84/117 شعبه 24 دیوان مبنی بر رد شکایت.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر تقاضای صدور رأی وحدت رویه را تقدیم کرده است مشروح دادنامه‎های صادره به قرار زیر می‎باشد. الف ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/6201، موضوع شکایت آقای رضا عارفی‌زاده به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی خراسان رضوی و به خواسته صدور مدرک کارشناسی ارشد طی دادنامه شماره 4487 مورخ 6/12/1384 چنین انشاء رأی نموده است: طرف شکایت به موجب لایحه جوابیه با ادای مطالبی شکایت شاکی را در خصوص مورد ادعا مردود و غیرموجه اعلام نموده است ولی با توجه به مفاد دادخواست و توضیحات اعلام شده از ناحیه وی به نظر می‎رسد که اقدامات انجام شده درباره شاکی مبین تضییع حق و نافی حقوق مکتسب وی باشد فلذا با احراز استحقاق شاکی نسبت به مورد ادعا شکایت نامبرده را با توجه به جمیع جهات تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ شعبه 24 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/117 موضوع شکایت آقای محمدرضا توکلی‌زاده‌نوقایی به طرفیت مدیریت آموزش و پژوهش استان خراسان رضوی و به خواسته الزام خوانده به‎ صدور مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، طی دادنامه شماره2627 مورخ13 /12/1384 چنین انشاء رأی نموده است: با بررسی محتویات پرونده و جواب واصله نظر به اینکه خوانده اعلام نموده شاکی در سه ترم تحصیلی مشروط گردیده و با عنایت به اینکه مطابق قوانین و مقررات آموزشی مشروطی دو ترم مبنای اخراج می‎باشد و با توجه به اینکه شاکی دلیل مستدل و مدرک مستندی مبنی بر الزام خوانده به اجابت خواسته ارائه ننموده شکایت شاکی را وارد ندانسته حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‎نماید. ج ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت1/85/695، موضوع تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا توکلی‎زاده‌نوقابی نسبت به دادنامه شماره 2627 مورخ 13/12/1384 به شرح دادنامه شماره 2115 مورخ 10/11/1386 چنین انشاء رأی نموده‌است: با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی که اذعان‌داشته به لحاظ سه ترم مشروط‌شدن ایام تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد و کسب معدل کمتر از 14 مرجع مذکور با وصف طی نمودن واحدهای درسی از صدور مدرکیه تحصیلی امتناع می‎ورزد نظر به اینکه اعطاء پایان‌نامه تحصیلات موکول به احراز شرایط و مقررات مربوطه و علمی دانشجو می‎باشد بالاخص اینکه کمیته موارد خاص موسسه عالی آموزشی و پژوهشی و برنامه‎ریزی موافقت خود را با درخواست مطروحه اعلام نداشته توجهاً به اینکه صرف نظر از صحت و سقم ادعای مشارالیه مبنی بر اینکه آموزش مرجع مذکور در مهلت مقرر مراتب مشروط شدن تحصیلی را اعلام نداشته اقدام خلاف آموزش موجه حق جهت تحقق خواسته شاکی نبوده لذا اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته موثر نبوده و دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی تایید می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی
اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر محرز می‎باشد. ثانیاً، به موجب قسمت یک بند (ب) بخش چهارم از ضوابط آموزشی دانشگاه‎ها و نظام های آموزش عالی در خصوص تعیین ضوابط و شرایط مشروطی، تطبیق واحد و تغییر رشته در صورتی‌که میانگین نمرات دانشجوئی در دوره کارشناسی ارشد بـا ارزش استخدامی در دو نیم سال اعم ازمتوالی یا متناوب کمتر از 14 باشد، در هرمرحله‎ای، از ادامه تحصیل محروم می‎شود بنابراین دادنامه شماره 2627 مورخ 13/12/1384 شعبه بیست و چهارم که دلالت بر عدم ایجاد حق مکتسبه برای متقاضی در اعطاء گواهی فارغ‌التحصیلی به علت مشروطیت بیش از تعداد مورد نظر ضوابط آموزشی فوق‎الذکر دارد، منطبق با قانون و صحیح تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 19067

تاریخ تصویب : 1389/4/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.