جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

قانون تفسیر تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1382 شماره33127/61جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58837/37137 مورخ 17/4/1386 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1382 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 30/4/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره112276 31/5/1389
وزارت کشور
قانون تفسیر تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام‌تـیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلـس شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ 13/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 33127/61 مورخ 21/5/1389 مجلس شورای‌اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تفسیر تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1382

موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا در تبصره (2) ماده (82) مکرر (2) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 عبارت « هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور» شامل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری استانداریها می‌شود یا خیر؟
نظر کمیسیون:
بلی، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور شامل هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری استانداریها، می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی‌ام تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ13/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
19073
تاریخ تصویب :
1389/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :