جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ماهیدشت شماره31670/310/300استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه
در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح ـ جامع تفصیلی شهر ماهیدشت در جلسه مورخ 27/12/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:
1ـ حذف قسمتی از کاربری حمل و نقل و انبارداری منطبق بر حریم لوله نفت و اصلاح هندسی معبر در آن محدوده در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی.
2ـ انطباق عناوین کاربری‌ها با قرارداد همسان12.
خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19073
تاریخ تصویب :
1388/12/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان كرمان
موضوع :