جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

رأی شماره 175 ـ 176 ـ 177 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و شماره هـ/89/296آموزش پزشکی 11/5/1389 شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره اماکن شهرستان نظرآباد (ناجا)

تاریخ: 11/5/1389
شماره دادنامه: 175، 176، 177
کلاسه پرونده: 89/296، 297، 298
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: 1ـ آقای سعید داراب نجف‌آبادی 2ـ آقای حسین ولی محمدی 3ـ آقای پیام ولی.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه‎های شماره 1842 در پرونده کلاسه 5/88/494 و شماره 1843 در پرونده کلاسه 5/88/493 و شماره 1841 در پرونده کلاسه 5/88/602 شعبه 5 دیوان همگی مورخ 16/8/1388 مبنی بر رد شکایت با دادنامه شماره 1476 در پرونده کلاسه 6/88/564 شعبه 6 دیوان مورخ 7/7/1388 مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شکات طی دادخواست های تقدیمی جداگانه، با اعلام تعارض آراء به شماره دادنامه‎های فوق‎الذکر، که مشروح آنها ذیلاً بیان می‎گردد، تقاضای صدور رأی وحدت رویه نموده‎اند. الف ـ شعبه پنجم دیوان در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 88/494، 88/493 و 88/602، موضوع شکایت 1ـ آقای سعید داراب نجف‌آبادی 2ـ آقای حسین ولی محمدی 3ـ آقای پیام ولی به طرفیت شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره اماکن شهرستان نظرآباد (ناجا) به خواسته ابطال دستور تعطیلی و یا پلمپ محل کار، طی دادنامه‎های شماره 1842، 1843 و 1841 مورخ 16/8/1388، چنین انشاء رأی نموده است: شاکی در دادخواست تقدیمی از اداره بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نظرآباد و اداره اماکن نظر آباد به علت مزاحمت از کسب و کار شکایت نموده، تقاضای رسیدگی را دارد. ابتدا موضوع در شعبه سوم دیوان رسیدگی و مستنداً به توضیحات نماینده شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه شبکه بهداشت هیچ گونه دستوری در خصوص تعطیلی و یا پلمپ محل کار شاکی صادر ننموده است به عنوان عدم توجه شکایت به مشتکی‎عنه قرار رد شکایت صادر گردیده و پرونده به این شعبه ارجاع و نسبت به طرف شکایت ردیف دوم (اماکن نظرآباد) رسیدگی شد. بـا توجه بـه مراتب فوق مدیر شبکه بهداشت نظر آبـاد طی نامـه شماره 610/ف ش/م مورخ 18/9/1387، خطاب به فرماندهی انتظامی شهرستان نظر آباد اعلام نموده در خصوص مراکز ساخت و فروش عینک‌های طبی طبق رأی دیوان عدالت اداری به شماره نامه 1/86/916/1ج مورخ 14/3/1387 و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 692 مورخ 18/7/1385، تاسیس موسسه ساخت و فروش عینک طبی لزوماً باید با اخذ مجوز از وزارت بهداشت و درمان ارائه گردد و هرگونه فعالیت خارج از این چارچوب فاقد وجاهت قانونی می‎باشد. مراتب جهت اقدام برابر مقررات ارسال می‎گردد و مراکز غیرقانونی را نیز اعلام نموده است. بنابراین شاکی مجوز کسب از شبکه بهداشت نداشته و طبق این نامه شبکه بهداشت و مصوبه جلسه شورای تامین شهرستان نظرآباد مورخ 13/8/1387 اداره اماکن شهرستان نظرآباد اقدام نموده و ایرادی به آن وارد نیست و تخلفی از مقررات واقع نشده است. لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/564 موضوع شکایت خانم زهره لقائی به طرفیت اداره اماکن شهرستان نظرآباد به خواسته ابطال تعطیلی و بازگشائی محل کسب و تصدیق خسارت مستنداً به تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شمـاره
1476 مورخ 7/7/1388، چنین انشاء رأی نموده است: هر چند تصدی به امر ساخت عینک طبی به موجب تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/2/1375 محتاج به پروانه کار از وزارت بهداشت و درمان کشور است، با توجه به اوراق پرونده ملاحظه می‎شود، شاکی دارای پروانه کسب شماره 1888 می‎باشد و تاکنون مدرکی مبنی بر ابطال پروانه کسب مورد اشاره ارائه نگردیده است. بنابراین در وضع موجود صدور اخطاریه پلمپ و ایضاً پلمپ واحد صنفی با بقاء پروانه کسب دارای ایراد است. لذا از این حیث با ابطال اقدامات انجام شده و تصدیق خسارت حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً، تعارض در آراء فوق‎الذکر احراز می‎گردد. ثانیاً، نظر بـه اینکه مطابق تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم پـزشکی مصوب 1375 و مـدلول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره دادنامه 56 الی 64 مـورخ 27/2/1383 و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 692 مورخ 18/7/1385، تصدی به امر ساخت و فروش عینک طبی مستلزم داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد و مطابق ماده 91 قانون نظام صنفی مصوب 1382، در هر مورد که اشخاص حقیقی یا حقوقی مطابق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‎برداری یا اشتغال از وزارتخانه‎ها، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاه‎های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است یا از نهادهای عمومی غیردولتی می‎باشند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام کنند. لذا دادنامه‎های شماره 1841، 1842 و 1843 مورخ 16/8/1388 شعبه پنجم در حدی که متضمن ممنوعیت تصدی به ساخت و فروش عینک طبی بدون جواز قانونی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‎باشد، صحیح تشخیص و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19077
تاریخ تصویب :
1389/5/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :