جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

رأی شماره 195 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی به شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان‌شهرها شماره هـ/89/347به سایر شهرهای کشور قبل از اخذ تسهیلات غیرموجه است

تاریخ: 18/5/1389
شماره دادنامه: 195
کلاسه پرونده: 89/347
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 991 مورخ 24/8/1388، شماره 928 مورخ 15/7/1388، در پرونده کلاسه 13/88/508 شعبه 13 دیوان مبنی بر ورود شکایت.
گردشکار: شاکی طی دادخواست تقدیمی اشعار داشته شعب 13 و 14 دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی، آراء معارضی صادر کرده‎اند که به موجب آن آراء، شعبه 13 دیوان عدالت اداری، صرف انتقال از تهران به شهر دیگر را شرط برخورداری از کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی دانسته و شعبه 14 دیوان عدالت اداری، پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی را مشروط به دریافت تسهیلات دانسته است. لذا با اعلام مراتب خواهان صدور و ایجاد رأی وحدت رویه گردیده است مشروح آراء به شرح زیر می‎باشد: الف ـ شعبه 14 دیوان عدالت اداری، در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1229، موضوع شکایت آقای معصوم شیرزاد وزمتر به طرفیت معاونت امور مالیاتی تهران و به خواسته الزام اداره مذکور به اجرای بندهای 1ـ2ـ 5 ماده 3 مصوبه شماره 93138/ت37909/هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران، طی دادنامه شماره 991 مورخ 24/8/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه اولاً واگذاری زمین و اعطای تسهیلات بانکی موضوع بند یک تصویب‎نامه شماره 93138/ت37909/هـ‍ مورخ 12/6/1386، هیأت وزیران خارج از حدود اختیارات اداره طرف شکایت بوده بلکه بر فرض صحت از وظایف سازمان مسکن و شهرسازی و بانک مسکن استان محل خدمت شاکی می‎باشد. این قسمت از شکایت شاکی متوجه اداره مشتکی‎عنه نبوده مستنداً به ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد صادر می‎گردد. ثانیاً، در خصوص خواسته شاکی بابت بند 2 ماده 3 تصویب‎نامه مذکور با عنایت به اینکه یارانه کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی حسب تصویب‎نامه شماره 155908/ت40523/ک مورخ 3/9/1387، کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی بند 2 ماده 3 تصویب‎نامه صدرالذکر اصلاح گردیده است در اصلاحیه مقرر شده در صورت پیش‎بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه کل کشور... پس از اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‎گردد در نتیجه این قسمت از شکایت شاکی نیز قبل از اخذ تسهیلات بر فرض صحت قابلیت استماع را نداشته قرار رد آن صادر می‎گردد. ثالثاً در خصوص بند 5 ماده 3 تصویب‎نامه مورد استناد شاکی با توجه به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره 8322/242 مورخ 22/10/1387، که رونوشت آن پیوست پرونده می‎باشد، گروه تشویقی اعمال گردیده است. در واقع این قسمت از خواسته شاکی از سوی اداره طرف شکایت اجابت شده است. با شرایط موصوف موجبی برای رسیدگی در دیوان وجود ندارد. از این حیث این قسمت از شکایت شاکی نیز قابلیت طرح و استماع را نداشته، قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. ب ـ شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/508، موضوع شکایت آقای علی ابوترابی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور ـ اداره کل امور مالیاتی تهران و به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد قسمت اخیر بند یک ماده 4 آیین‎نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور، طی دادنامه شماره 928 مورخ 15/1/1388، چنین انشاء رأی نموده است: نظر به اینکه شاکی در اجرای تصویب‎نامه شماره 93138/ت37909/ ه‍ـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران و به موجب حکم کارگزینی به اداره کل امور مالیاتی مازندران منتقل و اشتغال یافته است مالاً استحقاق دریافت یارانه را دارا بوده و تسری اصلاحیه آیین‎نامه مورد بحث به گذشته با قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده 4 قانون مدنی وحقوق مکتسبه مغایرت دارد. لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق‌البیان و ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به ورود شکایت و اجابت آن به شرح خواسته صادر و اعلام می‎کند.
هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر از حیث پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی محرز می‎باشد. ثانیاً، نظر به اینکه به موجب بند 2 ماده 3 آیین‎نامه « ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران وکلان شهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع مصوبه شماره93138/ت37909/هـ‍ مورخ12/6/1386 هیأت وزیران، پرداخت کمک سود متعلق به تسهیلات بانکی پس‌از اعطای تسهیلات به متقاضیان صورت ‌می‎گیرد. رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 991 مورخ 24/4/1388 که پرداخت نقدی سود تسهیلات بانکی را به شاکی قبل از اخذ تسهیلات، غیرموجه دانسته است، صحیح و منطبق با مقررات تشخیص دادند. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19077
تاریخ تصویب :
1389/5/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :